direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch met waarden
Plan: Buitengebied Borne, herziening Azelerbeek/Doorbraak
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01

Artikel 3 Agrarisch met waarden

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een duurzame agrarische bedrijfsuitoefening;
 • b. hobbymatig agrarisch gebruik;
 • c. instandhouding en versterking van de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - hoogteverschillen', voor hoogteverschillen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - beplantingselementen', voor beplantingselementen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - bijzondere waterhuishoudkundige situatie', voor de ter plaatse aanwezige bijzondere waterhuishoudkundige situatie;
 • g. medegebruik voor extensieve recreatie.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde buiten het bouwblok gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de extensieve dagrecreatie zoals zitbanken en routeborden, mogen worden gebouwd met een maximale hoogte van 3 meter.
3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de situering van bebouwing en/of beplanting indien en voorzover dit noodzakelijk is ter bescherming en ontwikkeling van landschapswaarden.

3.4 Afwijken van de bouwregels
3.4.1 Antenne-installatie

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken voor het oprichten van een antenne-installatie, mits:

 • a. de oppervlakte van de antenne-installatie met bijbehorende bebouwing niet meer gaat bedragen dan 50 m2, dan wel zoveel meer als noodzakelijk is voor de plaatsing van een antenne-installatie met bijbehorende apparatuur en installaties;
 • b. de antenne-installatie wordt geplaatst binnen een bouwvlak, dan wel in de directe nabijheid van een bestaand groter infrastructureel element, zoals een rijks- of provinciale weg dan wel een spoorlijn;
 • c. de plaatsing van de antenne-installatie op de betreffende locatie noodzakelijk is voor een vlakdekkend (inter)nationaal netwerk voor mobiele-telecommunicatie, in verband waarmee in elk geval dient te worden aangetoond dat gebruik van een andere mast elders (site-sharing) niet tot de mogelijkheden behoort;
 • d. de hoogte van de antenne-installatie niet meer gaat bedragen dan 20 meter, dan wel zoveel meer aantoonbaar noodzakelijk is voor het onder c genoemde vlakdekkend (inter)nationaal netwerk, met een maximum tot 40 meter;
 • e. de in het plan aan de omliggende gronden toegekende functies en waarden alsmede de belangen van de gebruikers daarvan niet onevenredig worden geschaad.
3.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

3.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken onder de volgende voorwaarden:

 • a. de onder 3.2 aangegeven bouwregels met betrekking tot situering en maatvoering van bouwwerken;
 • b. de aanwezige waarden en functies van de omliggende gronden alsmede de belangen van gebruikers niet onevenredig worden geschaad.
3.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het is verboden op of in de gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag de onderstaande werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren. Het verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die tot het normaal onderhoud en beheer behoren.

Op de gronden met de aanduiding:

3.7.1 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - beplantingselementen'
 • a. het vellen en rooien van houtgewas.
3.7.2 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - hoogteverschillen'
 • a. afgraven, ophogen en egaliseren van gronden.
3.7.3 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - bijzondere waterhuishoudkundige situatie'
 • a. het aanleggen van waterlopen en het vergraven, verruimen en dempen van bestaande waterlopen en vijvers;
 • b. het draineren van de grond;
 • c. het aanleggen en verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen.
3.7.4 Beoordelingskader

Een omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden mag alleen en moet worden geweigerd indien door de uitvoering van het werk of de werkzaamheid, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschapswaarden van het gebied respectievelijk de daarin aanwezige landschapselementen en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

3.7.5 Uitzonderingen

Een omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden is niet vereist voor:

 • a. werken of werkzaamheden die betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 • b. werken of werkzaamheden die op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende omgevingsvergunning.
 • c. werken of werkzaamheden die betrekking hebben op de realisatie van 'Uitvoeringsmodule 4 Azelerbeek'.
3.8 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van:

3.8.1 Bestemming gronden 'Natuur' in plaats van 'Agrarisch met waarden'

Het wijzigen van de bestemming 'Agrarisch met waarden' in de bestemming 'Natuur' zoals opgenomen in bestemmingsplan 'Buitengebied Borne', mits:

 • a. het bestemmingsvlak ten behoeve van de bestemming 'Natuur' een oppervlakte krijgt van minimaal 1 ha;
 • b. de belangen van rechthebbenden op de betreffende gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • c. de in het plan aan de omliggende gronden toegekende functies en waarden alsmede de belangen van de gebruikers daarvan niet onevenredig worden geschaad.
3.8.2 Bestemming gronden 'Natuur' of 'Water' in plaats van 'Agrarisch met waarden'

Het wijzigen van de bestemming 'Agrarisch met waarden' in de bestemming 'Water' of 'Natuur' zoals opgenomen in bestemmingsplan 'Buitengebied Borne', mits:

 • a. de wijziging betrekking heeft op gronden met de bestemming 'Agrarisch met waarden' met de aanduiding 'bijzondere waterhuishoudkundige situatie';
 • b. de belangen van rechthebbenden op de betreffende gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • c. de in het plan aan de omliggende gronden toegekende functies en waarden alsmede de belangen van de gebruikers daarvan niet onevenredig worden geschaad.