direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Buitengebied Borne, herziening Azelerbeek/Doorbraak
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01

1.1 Aanleiding

Het waterlichaam van de Azelerbeek behoort tot een van de waterlichamen die voor eind 2018 moeten voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Doel van de KRW is (o.a.) om de ecologische en chemische kwaliteit van beeksystemen te verbeteren. 33 waterlichamen van het Twentse watersysteem worden heringericht conform de KRW-richtlijnen. De herinrichting wordt stapsgewijs gerealiseerd.

De herinrichting van de Azelerbeek wordt uitgevoerd door Dienst Landelijk Gebied, namens de gebiedscommissie Azelerbeek. Deze commissie werkt in opdracht van en is ingesteld door de provincie Overijssel. In de commissie hebben zitting: gemeenten Borne en Hof van Twente, provincie Overijssel, waterschap Regge en Dinkel, Stichting Twickel en een vertegenwoordiger van de bewoners.

In 2001 is gestart met het opstellen van een uitvoeringsplan. De gebiedsuitwerking is opgeknipt in drie modules. De 1e module was in juni 2010 gereed. In module 2 zijn geen watermaatregelen opgenomen. Ook deze module is grotendeels uitgevoerd. Module 3 wordt in 2014 gerealiseerd. Module 4 is de verbinding tussen de Azelerbeek en de enige jaren geleden gerealiseerde Doorbraak. Net als module 3 is module 4 eveneens deels in de gemeente Borne gelegen en passen de uit te voeren maatregelen niet geheel binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld voor het in de gemeente Borne gelegen deel van module 4.

De doelstellingen voor het projectgebied Azelerbeek zijn voornamelijk gericht op het realiseren van een meer natuurlijke inrichting van de beek, het versterken van het agrarische perspectief, het vergroten van de recreatieve waarden en het verbeteren van de landbouwstructuur. Module 4 wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Hoewel in deze toelichting nader wordt ingegaan op de achtergronden, de gemaakte keuzes en de inrichting van een deel van de Azelerbeek, wordt er nadrukkelijk op gewezen dat het bestemmingsplan geen andere strekking heeft dan het planologisch mogelijk maken van de hiervoor genoemde doelstellingen. Het waterbeleid en de technische uitvoering daarvan is geen onderwerp van regeling in dit bestemmingsplan. Een belangrijk uitgangspunt van het uitvoeringsplan is dat de huidige landbouwkundige situatie als gevolg van de herinrichting en dus ook als gevolg van het nieuwe waterbeleid, niet mag verslechteren.