direct naar inhoud van 1.3 Vigerende bestemmingsplannen
Plan: Buitengebied Borne, herziening Azelerbeek/Doorbraak
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01

1.3 Vigerende bestemmingsplannen

Het plangebied ligt in het bestemmingsplan “Buitengebied Borne”. Op grond van dit bestemmingsplan is de Azelerbeek bestemd als ‘Agrarisch gebied met landschapswaarden’. De Azelerbeek ligt in een gebied met landschapswaarden in de vorm van ‘beplantingselementen’, 'bijzondere waterhuishoudkundige situatie' en ‘hoogteverschillen’.

Het voorgenomen plan past niet binnen het vigerende planologisch regime. De gemeente is bereid medewerking te verlenen aan dit initiatief. In voorliggend bestemmingsplan wordt de nieuwe situatie juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.