direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 Bestaande situatie
Plan: Buitengebied Borne, herziening Azelerbeek/Doorbraak
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01

Hoofdstuk 2 Bestaande situatie

Het veelzijdige landelijk gebied van Zuid-Twente is van belang voor de recreatie en het toerisme. Het is een uitloopgebied voor de eigen inwoners en vervult tevens een belangrijke toeristische functie. De natuur is divers, deels van hoge kwaliteit, het landschap is aantrekkelijk en de waarden van het cultureel erfgoed zijn hoog. Karakteristiek is het voorkomen van grote bevolkingsconcentraties in de directe nabijheid van aantrekkelijke landschappen. Dat geldt ook voor het stroomgebied van de Azelerbeek en De Doorbraak.

Azelerbeek
De Azelerbeek (ook: Azelose Beek) is een beek bij Azelo in de Nederlandse provincie Overijssel. De beek die stroomopwaarts Oelerbeek heet, stroomt vanuit landgoed Twickel vanaf de Noordmolen in de buurtschap Deldeneresch langs Azelo en Zenderen om ten noorden van Zenderen uit te monden in de Bornse Beek, die overgaat in het Lateraalkanaal richting Almelo. De Azelerbeek stroomt door de gemeenten Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Borne. Binnen het stroomgebied is er onderscheid gemaakt tussen het waterlichaam Azelerbeek en de overige waterlopen. De beken die onderdeel uitmaken van het waterlichaam Azelerbeek zijn de Rutbeek, Boekelerbeek, Teesinkbeek, Oelerbeek en Azelerbeek. Hiernaast zijn er nog meerdere beken en waterlopen die op een van deze beken afvoeren. De Azelerbeek is deels rechtgetrokken/gekanaliseerd (zie ook foto's hieronder).

afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01_0002.png"

Het stroomgebied van de Azelerbeek, met benedenstrooms het plangebied (ten noordwesten van Borne)afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01_0003.jpg" afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01_0004.jpg"

Beelden van de Azelerbeek

De Doorbraak
De Doorbraak is een nieuwe watergang in combinatie met een ecologische verbindingszone, die het bekensysteem van Noordoost Twente en de Azelerbeek koppelt aan de Eksosche Aa en Midden Regge en grotendeels het tracé volgt van bestaande watergangen. De Doorbraak heeft een lengte van 13 kilometer en een gemiddelde breedte van 75 meter.

Met de aanleg van De Doorbraak worden drie doelen gediend:

  • Vergroten veiligheid

Door realisatie van het project de Doorbraak is invulling gegeven aan de beleidsdoelstelling “ruimte voor water”. Ruimte om water vast te houden en te bergen in extreme omstandigheden. Hiermee wordt voor Twente een niet onbelangrijk deel van een veilig en veerkrachtig watersysteem gerealiseerd.

  • Versterken natuur

De Doorbraak is een uitwerking van nationaal en provinciaal natuurbeleid.

  • Verbeteren watersysteem

Door de aanleg van de Doorbraak is de dynamiek en het ecologisch functioneren van de Regge versterkt door het landelijk water van het stroomgebied van de Loolee en de Azelerbeek te koppelen aan water uit het stroomgebied van de Midden Regge en daarmee te scheiden van het stedelijke water. Door de scheiding van waterstromen verkrijgt het water van de Regge een betere waterkwaliteit. Hierdoor zijn de omstandigheden voor een natuurlijk watersysteem beter voorhanden.

Plangebied
Het plangebied betreft het binnen de gemeente Borne gelegen deel van een nieuw te realiseren verbinding tussen de beek De Doorbraak, ten zuidoosten van Almelo, en de Azelerbeek ter hoogte van de kruising met de spoorlijn Almelo-Borne. Het gebruik van de gronden is nu agrarisch. Midden in het plangebied bevindt zich een houtwal. Deze houtwal blijft behouden en voorziet de verbinding van de nodige schaduw. Zie de afbeelding in paragraaf 4.2 voor een beeld van de bestaande (en beoogde) situatie.