direct naar inhoud van 3.3 Regionaal beleid
Plan: Buitengebied Borne, herziening Azelerbeek/Doorbraak
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01

3.3 Regionaal beleid

3.3.1 Waterbeheerplan 2010 - 2015

Het waterschap Regge en Dinkel heeft het waterbeleid uitgewerkt in het waterbeheerplan. Daarnaast zijn de nota's 'aankoppelen / niet afkoppelen' en 'actualisatie rioleringsbeleid' opgesteld, die richtlijnen geven voor de omgang met water in bebouwd gebied.

Uitgangspunten van deze nota's zijn:

 • het hemelwater wordt zo min mogelijk verontreinigd en komt ten goede aan het lokale oppervlakte- of grondwatersysteem;
 • er moet naar gestreefd worden om zo weinig mogelijk, licht verontreinigd regenwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie af te voeren;
 • gedoseerd afvoeren op oppervlaktewater;
 • geen toename van de piekafvoer in de bekensystemen als gevolg van (her)inrichting;
 • bij aanleg van nieuwe verharding ruimte realiseren voor 40 mm berging van hemelwater.

Diverse aspecten van het waterbeleid zijn verder uitgediept in afzonderlijke beleidsnota's. Voor het ruimtelijk relevante aandachtsgebied vasthouden en bergen van water is de “Beleidsnota Retentie” opgesteld. De uitgangspunten en wensen voor de inrichting en het beheer van beken en overige waterlopen zijn verwoord in de “Stroomgebied Actie Plannen (STAP)”. Daarnaast is de Keur van het waterschap Regge en Dinkel een belangrijk kaderstellend instrument, waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.

In het waterbeheerplan 2010-2015 zijn verder de Kaderrichtlijn Water (KRW)-opgaven voor Twente bepaald en vastgesteld. In het Uitvoeringsplan Kaderrichtlijn Water (mei 2010) is het waterlichaam van de Azelerbeek één van de twaalf waterlichamen die is geprioriteerd. Dit betekent dat voor eind 2015 het beeksysteem over een lengte van 27 km dient te voldoen aan de KRW-opgaven. Het ambitieniveau voor de Azelerbeek is hoog. De herinrichting levert tevens een bijdrage aan een veerkrachtig watersysteem dat anticipeert op de klimaatsverandering met nattere en drogere periodes gedurende het jaar. Deze opgave is geformuleerd in het Nationaal Bestuursakkoord (NBW) waarbij het waterbeheer 21ste eeuw (WB21) als onderdeel is opgenomen.

Om aan de opgaven te voldoen is de afgelopen jaren al veel inspanning geleverd om een herinrichting van de Azelerbeek voor te bereiden en te realiseren. De provincie Overijssel heeft de Dienst Landelijk Gebied de opdracht gegeven om de Landinrichting Enschede-Zuid en de gebiedsuitwerking Azelerbeek (nabij Azelo) voor te bereiden en voor eind 2013 in de vorm van UitvoeringsModules Nieuwe Stijl (UMNS) te realiseren. Het waterschap is zeer nauw betrokken bij deze gebiedsprocessen en stuurt nadrukkelijk op de inhoud en planning.

Dit project levert een bijdrage aan strategische doelstelling 1 van het bestuursprogramma: In 2027 is een duurzaam Twents watersysteem gerealiseerd dat zo goed mogelijk de gebruiksfuncties bedient en past in de omgeving. Deze bijdrage wordt geleverd doordat er conform de doelstellingen van de KRW vis barrières worden verwijderd en er kilometers beek conform de streef beelden van de KRW worden ingericht. Ook levert het project een bijdrage aan strategische doelstelling 3 van het bestuursprogramma: Het waterschap streeft naar optimaal draagvlak en verregaande samenwerking met alle externe stakeholders. Dit zal gebeuren door in samenwerking met partners het project uit te voeren en door strategische communicatiemiddelen toe te passen zoals de participatie ladder en de doelgroepen benadering.

Waterschap Regge en Dinkel heeft voor het gehele waterlichaam van de Azelerbeek een visie ontwikkeld voor de wijze waarop de KRW-opgave ingevuld kan worden. In deze visie wordt aangesloten op de gebiedsplannen die reeds zijn ontwikkeld.

3.3.2 Regionaal Mobiliteitsplan Twente

In het in 2007 vastgestelde Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2007-2011 is de ambitie geformuleerd dat het fietsgebruik in Twente in 2011 weer minimaal op het niveau van 1995 ligt. Om hieraan bij te dragen wil Twente een hoogwaardig fietsnetwerk realiseren. In Twente neemt het fietsgebruik namelijk geleidelijk af. De Regio wil deze daling afremmen en zelfs weer laten stijgen, waarbij de doelstelling is om in 2011 hetzelfde fietsgebruik te hebben als in 1995. Om het fietsen aantrekkelijk te laten blijven moeten de missende schakels of schakels van onvoldoende kwaliteit in het fietsnetwerk worden aangepakt. Daarnaast wil de Regio inzetten op een fietssnelweg van Nijverdal naar Gronau, welke loopt via de kernen van de netwerksteden.

In de toekomst wordt de landbouwontsluitingsweg mogelijk omgevormd tot fietssnelweg. Het onderhavige plan draagt daarmee bij aan de uitvoering van het Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2007-2011.

3.3.3 Netwerkstad

De steden Hengelo, Enschede, Almelo en Borne, de Regio Twente en de provincie Overijssel zijn de partners van het stedelijk netwerk. Zij hebben voor het stedelijk netwerk Twente een plan van aanpak opgesteld en een gezamenlijke bestuursopdracht geformuleerd met de volgende inhoudelijke doelstellingen:

 • verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en centrumontwikkeling van de grote steden;
 • grensoverschrijdende samenwerking met Gronau, Munster en Osnabrück;
 • economische ontwikkeling rond de universiteit;
 • (multimodale) bedrijventerreinontwikkeling;
 • hoogwaardig openbaar vervoer binnen de ‘bandstad’;
 • de realisering van een regionale blauw-groene parkstructuur.

De aanpak voorziet ook in het gezamenlijk opstellen van inhoudelijke producten, zoals een gezamenlijke, samenhangende strategische visie met deelvisies op sociaal, fysiek, economisch en ruimtelijk gebied en met concrete projecten voor de realisering van die visies.

Speciale aandacht gaat uit naar de relatie tussen deze ruimtelijke hoofdstructuur en zijn omgeving, ofwel naar de relatie tussen stad en platteland: hoe moet het stedelijk netwerk vanuit de omgeving worden gezien; en wat wordt de rol van de plattelandsgemeenten in het netwerk? Waar de landbouw plaatselijk onder druk staat en mogelijk zelfs verdwijnt, verdwijnen ook de huidige dragers van het landschap. Daarom wordt gezocht naar nieuwe landschappelijke dragers. De kwaliteit van het landelijk gebied in Twente is belangrijk voor het hele stedelijke netwerk. Voor de kleine gemeenten zijn ook de gevolgen van de dynamische ontwikkelingen in het landelijk gebied op de lokale economie en leefbaarheid van belang. Groene contouren mogen er bijvoorbeeld niet toe leiden dat het landelijk gebied op slot gaat voor wonen en werken.

Het onderhavige plan draagt bij (verbetering landschap en recreatieve mogelijkheden) aan de kwaliteit van het landelijke gebied in Twente en daarmee aan het hele stedelijke netwerk.