direct naar inhoud van 4.1 Gebiedsuitwerking Azelerbeek
Plan: Buitengebied Borne, herziening Azelerbeek/Doorbraak
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01

4.1 Gebiedsuitwerking Azelerbeek

De gebiedsuitwerking Azelerbeek is een integrale gebiedsuitwerking voor het Azelerbeekgebied, dat begrensd wordt door de Noordmolen bij Delden (waar de Azelerbeek begint) en doorloopt tot aan de Bornsche Beek, boven Zenderen. Doel van het project is het herstel van een natuurlijk en veerkrachtig beeksysteem met versterking van natuur en landschapswaarden. Daarnaast wordt er ook ingezet op recreatief medegebruik en economisch gezonde landbouw. Op 31 januari 2006 is de gebiedsuitwerking voor het Azelerbeekgebied vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel. Op de gebiedsuitwerking Azelerbeek is geen wettelijk instrumentarium van toepassing. Alle maatregelen worden op vrijwillige basis in overleg met de belanghebbende partijen uitgevoerd.

Behalve de vaststelling van het plan hebben Gedeputeerde Staten de volgende besluiten genomen:

  • 1e uitvoeringsmodule Azelerbeek vastgesteld (december 2006)
  • 2e uitvoeringsmodule Azelerbeek (Vitaal Azelo) vastgesteld ( december 2008)
  • 3e uitvoeringsmodule Azelerbeek (december 2009)

Module 1 is inmiddels uitgevoerd. De uitvoering van zowel module 2 als 3 vordert gestaag. De verwachting is dat beide modules in 2013-2014 worden afgerond. Inmiddels is er ook sprake van een 4e uitvoeringsmodule. Deze module loopt van de spoorlijn Borne-Almelo in westelijke richting richting Tusveld, waar de beek aansluit op de beek De Doorbraak. Het onderhavige bestemmingsplan regelt de planologische inpassing van het deel van module 4 dat binnen de gemeente Borne ligt.