direct naar inhoud van 4.2 Uitvoeringsmodule 4
Plan: Buitengebied Borne, herziening Azelerbeek/Doorbraak
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01

4.2 Uitvoeringsmodule 4

De uitvoering van de 4e module vindt in goed overleg met de belanghebbende partijen plaats. Een groot deel van de benodigde gronden voor realisatie van de kleine doorbraak is in de vrijwillige kavelruil (CKO) verworven. Als compensatie voor de grondeigenaren zijn door het Waterschap gronden in de ruiling ingebracht.

De verbinding tussen de Azelerbeek en de beek De Doorbraak wordt gerealiseerd in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water. Ook uitvoeringsmodule 4 draagt daarmee bij aan een natuurvriendeljike inrichting van het bekensysteem. De verbinding bestaat uit een 25 meter-zone met daarin een beekloop met natuurlijke oevers; 5 meter water met aan beide zijden 10 meter oever. De oevers worden zodanig ingericht dat er ruimte is voor een onderhoudspad en waterretentie. De bestaande houtwal blijft onveranderd en voorziet de beek in de toekomst van schaduw. Dit leidt tot een gevarieerder ecosysteem en levert zo een belangrijke bijdrage aan de verbinding. Daar waar de verbinding zich afsplitst van de Azelerbeek wordt een verdeelwerk gerealiseerd. Middels deze verbinding en dit verdeelwerk ontstaat er een robuuster watersysteem waarin de waterkwaliteit en -kwantiteit beter beheersbaar is. Zie onderstaande tekening voor een beeld van de beoogde situatie. Alleen het linker één derde deel ligt binnen de gemeente Borne (en het plangebied). Delen van het plangebied die niet behoren tot de bovengenoemde 25 meter-zone krijgen een agrarische bestemming. Het gebruik en de inrichting blijven hier onveranderd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01_0006.jpg" Het (voorlopige) ontwerp van module 4, met rood omcirkeld de globale ligging van het plangebied in de gemeente Borne.