direct naar inhoud van 5.2 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Buitengebied Borne, herziening Azelerbeek/Doorbraak
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01

5.2 Bedrijven en milieuzonering

5.2.1 Algemeen

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient in ruimtelijke plannen rekening te worden gehouden met afstemming tussen gevoelige functies en milieuhinderlijke functies. Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe en bestaande bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de afstemming tussen functies kunnen de richtlijnen in de VNG-handreiking "Bedrijven en milieuzonering" (2009) gehanteerd worden om de afstand te bepalen tussen woningen en de verschillende bedrijfscategorieƫn. Deze afstemming beperkt zich tot de volgende milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof.

5.2.2 Situatie plangebied

De mogelijkheden die dit bestemmingsplan biedt ten opzichte van het daarvoor geldende planologische regime hebben geen betrekking op/relevantie met voornoemde hinderaspecten. Het voorgenomen plan heeft geen gevolgen voor ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende bedrijven. Tevens wordt dit initiatief niet belemmerd door omliggende hindergevoelige functies.