direct naar inhoud van 5.3 Bodem
Plan: Buitengebied Borne, herziening Azelerbeek/Doorbraak
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01

5.3 Bodem

5.3.1 Wettelijk kader

Volgens artikel 3.1.6 van het Besluit op de ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan onderzoek te worden verricht naar de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde nieuwe functie. Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone gronden te worden gerealiseerd.

5.3.2 Verkennend (water)bodemonderzoek

Voor de Azelerbeek is een verkennend (water)bodemonderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 1, Tebodin Netherlands B.V. 23 november 2012). Daarmee is de milieuhygiƫnische kwaliteit van de waterbodem bekend. Bovengenoemd onderzoek bestaat uit een historisch onderzoek, een verkennend bodemonderzoek en een waterbodemonderzoek. Om de algemene bodemkwaliteit vast te stellen, is de gehele locatie conform de richtlijnen van de NEN 5740 en het slib volgens NEN 5720 onderzocht. Doel van het onderzoek was het verkrijgen van een indicatie van de milieuhygiƫnische kwaliteit van de (water)bodem om te kunnen bepalen of deze geschikt is voor het met dit bestemmingsplan beoogde gebruik.

5.3.3 Conclusie

Uit het onderzoek volgt de conclusie dat er in het plangebied geen dusdanige bodemverontreinigingen bekend zijn dat deze een belemmering vormen voor de vaststelling van dit bestemmingsplan. De werkzaamheden zullen voldoen aan bovengenoemd beleid en wet- en regelgeving. Op deze wijze wordt in het plan op een zorgvuldige wijze met de bodemkwaliteit omgegaan. Bij eventuele afvoer van grond vanuit het plangebied dient wel rekenin te worden gehouden met het Besluit bodemkwaliteit. Op het gebied van bodem is het bestemmingsplan daarmee uitvoerbaar.