direct naar inhoud van 5.5 Watertoets
Plan: Buitengebied Borne, herziening Azelerbeek/Doorbraak
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01

5.5 Watertoets

Het Waterschap Regge en Dinkel is één van de initiatiefnemers van dit plan om de Azelerbeek en de Doorbraak te verbinden. Het waterschap maakt deel uit van de gebiedscommissie Azelerbeek en is vanuit die hoedanigheid uitvoerig betrokken in de planvorming bij de eerdere modules.Het belang van water, in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin, is dan ook één van de uitganspunten geweest om deze ontwikkeling in gang te zetten.

Het plan geeft uitvoering aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de realisatie van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De KRW is een Europese verplichting voor de inrichting van waterlichamen, die voor 2018 moet zijn gerealiseerd. Deze verplichting wordt in het plan ingevuld door de realisatie van 10 meter brede meer natuurlijke oeverstroken aan weerszijden van de waterloop. Door deze oeverstroken is een minder strak talud nodig. De beek kan de oevers wat profileren, waardoor een gevarieerde structuur ontstaat. De oevers krijgen een gevarieerde begroeiing en fauna. De hiervoor beschreven watermaatregelen hebben een positief effect op het watersysteem en de waterkwaliteit en -kwantiteit. De effecten van de maatregelen worden gemonitord en waar nodig worden aanpassingen verricht ter voorkoming of beperking van negatieve effecten.

Geconcludeerd wordt dat dit plan een positieve bijdrage zal leveren aan het watersysteem in het plangebied. De waterhuishoudkundige doelstellingen zijn in dit plan goed gewaarborgd.