direct naar inhoud van 6.4 Bestemmingen
Plan: Buitengebied Borne, herziening Azelerbeek/Doorbraak
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpBGhz013-vg01

6.4 Bestemmingen

Het herinrichtingsplan voor de Azelerbeek is vrij gedetailleerd uitgewerkt, maar het is mogelijk dat voor of tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat zaken toch anders moeten worden ingericht dan voorzien. Om die reden is besloten wat meer flexibiliteit in het bestemmingsplan op te nemen. Dat heeft zich in de regels vertaald in vrij ruime bestemmingsomschrijvingen en een toegevoegde wijzigingsbevoegdheid in de Algemene wijzigingsregels. Met deze wijzigingsbevoegdheid kunnen, indien dit wenselijk wordt geacht in het kader van de herinrichting, bestemmingen worden gewisseld voor andere in dit plan opgenomen bestemmingen. Uiteraard geldt deze extra flexibiliteit enkel voor gronden die binnen het plangebied van dit bestemmingsplan zijn gelegen. De extra flexibiliteit vervalt zodra het onderhavige bestemmingsplan is vervangen door het momenteel in voorbereiding zijnde nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. In dat bestemmingsplan wordt de definitieve inrichting vastgelegd.

Het onderhavige bestemmingsplan bevat twee enkelbestemmingen en geen dubbelbestemmingen, te weten 'Water' en 'Agrarisch met waarden'. Deze worden hierna kort toegelicht.

Water
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor de aan- en afvoer van water, alsmede waterberging, waterhuishouding, watergangen en waterpartijen, groen- en oevervoorzieningen en taluds, infiltratievoorzieningen, overige gebruikelijk watervoorzieningen, extensief agrarisch gebruik en beheer, behoud en ontwikkeling van natuur en bos en medegebruik voor extensieve recreatie. Het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval(stoffen) is niet toegestaan.

Agrarisch met waarden
De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor een duurzame agrarische bedrijfsuitoefening, hobbymatig agrarisch gebruik, de instandhouding en versterking van de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden en medegebruik voor extensieve recreatie. Ter bescherming van landschappelijke en waterhuishoudkundige waarden zijn deze gronden tevens voorzien van een drietal aanduidingen. Hier gelden beperking ten aan zien van het gebruik van de gronden. Gebruik ten behoeve van boomteelt of kampeerterrein is niet toegestaan.