direct naar inhoud van 4.4 Bodem
ontwerp
NL.IMRO.0147.BpBGpb002-ow01

4.4 Bodem

Het beleid ten aanzien van de bodemkwaliteit is op nationaal niveau vastgelegd in de Wet bodembescherming (Wbb) en het (bijbehorende) Besluit bodemkwaliteit. Gestreefd wordt naar een duurzaam bodembeheer.

Bij een ruimtelijk plan moet de bodemkwaliteit van het betreffende gebied inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij is van belang te weten of er sprake van bodemverontreiniging is, die de functiedoelen kan frustreren. Daarnaast dient bepaald te worden of er gezondheidsrisico's of ecologische risico's zijn en wat de mogelijkheden zijn om deze tijdig te verhelpen. Om deze vragen te beantwoorden is wettelijk verplichte informatie over de bodemkwaliteit nodig.

Het uitgangspunt, wat betreft de bodem in het plangebied, is dat de kwaliteit ervan zodanig dient te zijn dat er geen risico's zijn voor de volksgezondheid bij het gebruik van het plangebied voor de beoogde functie(s).

In het verleden is voor de planlocatie een bodemonderzoek uitgevoerd. Zoals bekend bij de gemeente is ter plaatse een verontreiniging aangetroffen. Voor de gewenste uitbreiding van de rijhal is door de initiatiefnemer een saneringsplan opgesteld. Dit plan is bij de gemeente bekend. Door middel van sanering zal de verontreiniging worden gecompenseerd, waarmee de voorgenomen ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. Hiermee zijn ten aanzien van de bodem geen belemmeringen te verwachten.