direct naar inhoud van 4.5 Milieuzonering
ontwerp
NL.IMRO.0147.BpBGpb002-ow01

4.5 Milieuzonering

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie, te weten: geluid, geur, gevaar en stof. De mate waarin de milieuaspecten gelden en waaraan de milieucontour wordt vastgesteld, is voor elk type bedrijvigheid verschillend. De 'Vereniging van Nederlandse Gemeenten' (VNG) geeft sinds 1986 de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' uit. In deze publicatie is een lijst opgenomen met daarin de aan te houden richtafstanden tussen een gevoelige bestemming en bedrijven. Indien van deze richtafstand afgeweken wordt dient een nadere motivatie gegeven te worden waarom dat wordt gedaan. Het zo scheiden van milieubelastende en –gevoelige functies dient twee doelen:

het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij gevoelige functies (bijvoorbeeld woningen);

het bieden van voldoende zekerheid aan de milieubelastende activiteiten (bijvoorbeeld bedrijven) zodat zij de activiteiten duurzaam, en binnen aanvaardbare voorwaarden, kunnen uitoefenen.

4.5.1 Milieuzonering vanuit de planlocatie

Met de voorgenomen ontwikkeling wordt een verlenging van rijhal mogelijk gemaakt en worden overnachtingsmogelijkheden gecreëerd voor grooms en stagiairs. In de VNG handreiking 'Bedrijven en Milieuzonering' zijn ten aanzien van een paardenhouderijen richtafstanden opgenomen ten aanzien van geluid, geur, fijn stof en gevaar. Als binnen deze afstanden gevoelige objecten gelegen zijn veroorzaakt het bedrijf hinder aan deze gevoelige objecten en zullen maatregelen getroffen moeten worden deze hinder te beperken.

De grootste richtafstand uit de VNG handreiking bedraagt 50 meter (voor geur). Het dichtstbijzijnde gevoelig object bevindt zich op korte afstand van de bebouwing, namelijk 23,5 meter van de planlocatie (zie navolgende figuur). Dit gedeelte van het gebouw wordt echter niet gebruikt voor de stalling van paarden. Tevens is geen sprake van een toename van het aantal gehuisveste dieren, waardoor de bestaande belasting niet verder toe zal nemen. Het punt waar de geur vanuit de stallen de bedrijfsgebouwen verlaat, is wel gelegen op meer dan 50 meter van de betreffende gevoelige objecten. Hiermee is het dichtstbijzijnd gevoelige object ver genoeg van het emissiepunt gelegen en wordt door het bedrijf geen hinder veroorzaakt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpBGpb002-ow01_0016.png" Afstanden tot dichtstbijzijnde gevoelige objecten.
Bron: Google; DLV Bouw, Milieu en Techniek B.V..

Ten aanzien van geluid, zoals aangetoond in de paragraaf "Geluid" (paragraaf 4.1), zijn geen belemmeringen te verwachten.

Ten aanzien van het aspect lichthinder kan het volgende worden gesteld. Hoewel de rijhal ook met tijden 's avonds gebruikt zal worden, treedt hierdoor niet meer lichthinder op dan in de huidige situatie reeds van de inrichting wordt ervaren. Bij de uitbreiding wordt rekening gehouden met de plaatsing van lichtplaten. Aan de zijde waar het woonhuis is gelegen zullen geen lichtdoorlatende platen in het gebouw worden geplaatst. Hiermee wordt voorkomen dat er eventueel licht kan worden waargenomen vanuit dit nieuwe gedeelte van het gebouw. Omdat het gebouw tussen het woonhuis en de overige voorzieningen op het terrein wordt geplaats, zal hierdoor sprake zijn van minder waarneembaar licht op het binnenterrein. Het bedrijf zal hierdoor uiteindelijk minder hinder veroorzaken aan het op zeer korte afstand gelegen woonhuis.

4.5.2 Milieuzonering ten aanzien van de planlocatie

Als bij een inrichting nieuwe gevoelige objecten worden opgericht in het kader van geur, geluid, luchtkwaliteit of externe veiligheid, dan mag dit gevoelig object geen hinder ondervinden van eventueel omliggende hinder veroorzakende inrichtingen.Tevens mag de ontwikkeling van een nieuw gevoelig object geen belemmering zijn van de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende bestemmingen.

Bij het bedrijf wordt een gevoelige object ingericht in het kader van geluid, geur, luchtkwaliteit en/of externe veiligheid, namelijk de overnachtingsruimte voor grooms en stagiairs. Echter, doordat er in de omgeving geen hinder veroorzakende inrichtingen aanwezig zijn, dan wel deze al eerder beperkt worden door de overige woonfunctie in de direct nabijheid, zullen door het oprichten van de overnachtingsplaatsen geen extra beperkingen ontstaan voor de naastgelegen bestemmingen.