direct naar inhoud van 4.8 Archeologie en cultuurhistorie
ontwerp
NL.IMRO.0147.BpBGpb002-ow01

4.8 Archeologie en cultuurhistorie

4.8.1 Archeologie

In het Europese Verdrag van Malta, ondertekend door een groot aantal EU-landen, waaronder ook Nederland, is de veiligstelling van het (Europese) archeologische erfgoed als doelstelling opgenomen. In 1998 is dit verdrag goedgekeurd door het Nederlandse parlement. Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is in 2007 de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. Dit is een aanpassingswet waarmee de Monumentenwet 1988 gewijzigd is op het onderdeel archeologie. Door middel van de gewijzigde Monumentenwet moet het archeologisch erfgoed in de bodem bescherming krijgen in het ruimtelijke ordeningsbeleid.

Als gevolg van Europese en nationale weteving stellen rijk en provincies zich op het standpunt dat in het ruimtelijk beleid zorgvuldig met het archeologisch erfgoed moet worden omgegaan. De meeste ingrepen in de ruimtelijke ordening vinden plaats op gemeentelijk niveau. De Monumentenwet verplicht gemeenten bij het opstellen van ruimtelijke plannen rekening te houden met de in de bodem aanwezige waarden.

Op verschillende plankaarten geeft de gemeente voor het eigen grondgebied aan waar zich bekende archeologische vindplaatsen bevinden. Voor de overige gebieden gelden verwachtingswaarden. De kern van de huidige archeologiewetgeving behelst bescherming van waardevolle oudheidkundige resten in de bodem. Bij ruimtelijke ingrepen op locaties met vindplaatsen moeten de aanwezige resten intact blijven. Wanneer verstoring onvermijdelijk is, dient oudheidkundig bodemonderzoek plaats te vinden. De informatie van de bij bodemonderzoek onderzochte resten wordt behouden door middel van documentatie.

De gemeente Borne heeft specifiek archeologiebeleid vastgesteld op 30 juni 2009. Dit beleid bestaat uit een kaart met archeologische verwachtingszones en archeologische terreinen en monumenten. Zoals is weergegeven in de navolgende figuur, is de planlocatie gelegen in een gebied dat is aangemerkt als 'dekzandvlakten en -ruggen' zonder archeologische waarden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpBGpb002-ow01_0017.png" Uitsnede archeologische verwachtingskaart.
Bron: Gemeente Borne.

Op basis van de verwachtingszones wordt in het archeologiebeleid vrijstelling van de onderzoeksverplichting verleend voor onderandere ingrepen die, qua omvang, kleiner zijn dan 2.500 m2. Omdat het hier een ingreep betreft van slechts 200 m2 en het gebied niet is gelegen in een archeologisch waardevol gebied, kan verder onderzoek achterwege blijven.

4.8.2 Cultuurhistorie

Zoals blijkt uit navolgende figuur is de planlocatie niet gelegen in een gebied met cultuurhistorisch waardevolle elementen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpBGpb002-ow01_0018.png"
Cultuurhistorische waardenkaart.
Bron: Provincie Overijssel.

Gezien de planlocatie niet is gelegen in een gebied met cultuurhistorisch waardevolle elementen, zullen met de voorgenomen ontwikkeling geen cultuurhistorische waarden worden aangetast.