direct naar inhoud van Artikel 13 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Centrum
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01

Artikel 13 Verkeer - Verblijfsgebied

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende bestemmingen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'garageboxen': uitsluitend garageboxen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. speeltoestellen, straatmeubilair en kunstwerken;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. waterpartijen en watergangen;
 • g. voorzieningen van algemeen nut;
 • h. evenementen;
 • i. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • j. transport, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater;
 • k. afvalcontainers.

13.2 Bouwregels

Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de hoogte van speeltoestellen en kunstwerken mag maximaal 5 m bedragen;
 • c. de hoogte van autoboxen mag maximaal 3 m bedragen;
 • d. de hoogte van een afvalcontainer mag maximaal 2 m bedragen en de oppervlakte maximaal 4 m² (bij bovengronds plaatsen);
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'terras' mogen bouwwerken worden gebouwd ten behoeve van overdekte terrassen, met dien verstande dat:
  • 1. het bouwwerk aan het hoofdgebouw wordt gebouwd;
  • 2. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 0,3 m boven de eerste bouwlaag.

13.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, afmetingen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en de beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en de rampenbestrijding.