direct naar inhoud van Artikel 8 Groen
Plan: Centrum
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01

Artikel 8 Groen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - 1': tevens een fietsenstalling;
 • c. recreatief medegebruik;
 • d. wandel- en fietspaden;
 • e. speeltoestellen, straatmeubilair en kunstwerken;
 • f. waterpartijen en watergangen;
 • g. perceelsontsluitingswegen, inritten en uitwegen;
 • h. voorzieningen van algemeen nut;
 • i. afvalcontainers;
 • j. evenementen;
 • k. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • l. transport, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater.

8.2 Bouwregels

Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - 1' is ten hoogste één fietsenstalling toegestaan;
 • b. de hoogte van fietsenstallingen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • c. de hoogte van speeltoestellen en kunstwerken mag maximaal 5 m bedragen;
 • d. de hoogte van een afvalcontainer mag maximaal 2 m bedragen en de oppervlakte maximaal 4 m² (bij bovengronds plaatsen).

8.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, afmetingen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en de beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en de rampenbestrijding.

8.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.