direct naar inhoud van 3.2 Provinciaal beleid
Plan: Centrum
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01

3.2 Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Overijssel en Omgevingsverordening (2009)

Op 1 juli is de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vastgesteld door Provinciale Staten. In dit beleidsplan zijn het provinciale streekplan, verkeers- en vervoersplan, waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan samengevoegd tot één Omgevingsvisie. Hierin geeft de provincie haar visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van Overijssel tot 2030.

De Twentse zandgebieden (zuidoost Overijssel) is één van de zogenaamde windstreken die in de visie in detail is uitgelicht. Benoemd wordt dat Twente behoort tot de economische kerngebieden van Nederland en beschikt over internationale verbindingen over weg en spoor (A1-corridor) en over water wordt ontsloten via het Twentekanaal. De netwerkstad Twente (Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Borne en Almelo) wordt dan ook als stedelijk netwerk beschouwd van nationale betekenis. De ambitie is om enerzijds een toonaangevende, innovatieve en internationaal georiënteerde regio voor (kennisintensieve) maakindustrie en het midden- en klein bedrijf te versterken en anderzijds het aanwezige landgoed met landschappelijke, natuurlijke en recreatieve topklasse te benutten.

Op de beleidsperspectievenkaart en de catalogus gebiedskenmerken, die onderdeel uitmaakt van de Omgevingsvisie, is het plangebied binnen het beleidsperspectief dorpen en kernen als veelzijdige leefmilieus, aangeduid als 'historische kern, binnenstad'. Voor deze gebieden is het ontwikkelperspectief om bestaande woon- en werkmilieus in de dorpen en kernen op zo'n manier te herstructureren en zulke nieuwe woon- en werkmilieus toevoegen, dat de veelzijdigheid van de dorpse leefmilieus wordt versterkt en de karakteristiek van het betreffende kern wordt gediend. De provincie onderkent dat de eigen karakteristiek van centra onder druk staat en er sprake is van uniformering van het winkelaanbod, horeca en woningbouw en dat de kwaliteit van de openbare ruimte onder druk staat. De provincie heeft daarom in de catalogus gebiedskenmerken als ambitie uitgesproken te willen komen tot vitale stads- en dorpscentra met een gevarieerd functioneel en ruimtelijk beeld, waarbij het eigen karakter ruimtelijk en functioneel wordt opgezocht en versterkt. Hoewel dit bestemmingsplan in hoofdzaak consoliderend is, vormt dit bestemmingsplan de juridische grondslag voor uitvoering van het gemeentelijke Masterplan Centrum, waarin kwaliteiten van het centrum Borne versterkt worden.