direct naar inhoud van 3.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Centrum
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01

3.3 Gemeentelijk beleid

Woonvisie Borne 2010-2014

De woonvisie Borne 2010-2014 zal het Woonplan 2002-2006 vervangen. De visie is een verfijning van het vorige beleid waarin rekening gehouden wordt met actuele ontwikkelingen zoals de toenemende vergrijzing en de lokale en regionale veranderingen op de woningmarkt. De woningvoorraad van Borne is niet alleen permanent onderhevig aan vernieuwing en verbetering, maar wordt de komende jaren tevens uitgebreid. Borne biedt ruimte aan zowel de lokale als een deel van de regionale woningbehoefte in het uitbreidingsplan Bornsche Maten dat aan het plangebied grenst. In de visie staan de volgende punten centraal:

  • groei en kwaliteit: de toevoeging van woningen met hoge kwaliteit voor alle doelgroepen, waarbij de mogelijkheid geboden wordt om een volledige wooncarrière op te bouwen;
  • stad en landelijk gebied: het optimaal benutten van kansen vanuit het landelijk als vanuit het stedelijk gebied;
  • vitale voorzieningen en een aangename kleinschaligheid: inzetten op sociale structuren, fysieke omstandigheden en economische dynamiek op kleinschalige, Bornse schaal;
  • doelgroepen: levensloopbestendige woningen voor senioren, een actief doorstromingsbeleid om een wooncarrière binnen Borne mogelijk te maken, realiseren van passende woon- en opvangprojecten voor bijzondere doelgroepen.

Toetsingskader commerciële voorzieningen

Dit toetsingskader beoogd te voorzien in een beleidskader voor het ruimtelijke voorzieningenbeleid van de gemeente Borne. Tevens worden hieraan ontwikkelingen in de voorzieningenstructuur getoetst.

In het beleid voor de gemeente Borne wordt uitgegaan van een voorzieningenstructuur die bestaat uit het centrum van Borne met een lokaal verzorgende en beperkt bovenlokaal verzorgende functie.

Bij toetsing van elk initiatief aan de gewenste voorzieningenstructuur worden twee vragen gesteld.

  • Past het initiatief bij de functie van het voorzieningencluster?
  • Past het initiatief op de beoogde locatie?

Indien mogelijk kan de gemeente actief sturen op functiewijziging van bestaande voorzieningen die buiten de toekomstig gewenste voorzieningenstructuur zijn gevestigd, zodat het verspreid gelegen voorzieningenaanbod op den duur verdwijnt.

Om succesvol ruimtelijk voorzieningenbeleid te kunnen voeren, is het van belang dat de visie wordt vertaald in bestemmingsplannen. Buiten de winkelgebieden worden geen (uitbreidingen van) voorzieningen toegestaan. Bij leegstand buiten de winkelgebieden wordt bij voorkeur de bestemming van het perceel gewijzigd in een niet-winkelfunctie.

Een te stringente en gedetailleerde bestemmingsregeling is ongewenst voor het detailhandelsbeleid in de gemeente Borne. Hierom is, afgezien van de uitzonderingsgevallen in de periferie, voor het kernwinkelgebied geen aanleiding om in de algemene bestemming detailhandel nadere branchering toe te passen.

Masterplan Centrum

De gemeente Borne wil de aantrekkingskracht van haar centrum binnen de regio behouden en versterken. Hiertoe is het Masterplan Centrum opgesteld, dat op 2 februari 2010 is vastgesteld door de gemeenteraad van Borne. In dit masterplan is de gemeentelijke visie op de ontwikkeling van het centrum weergegeven, dat een kader biedt voor de verschillende ontwikkelingen.

Dit masterplan bevat een analyse van de bestaande situatie en een daaraan gekoppelde sterkte-zwakteanalyse. In het Masterplan is een ambitieniveau vastgelegd, waarin Borne in de toekomst een functie wil vervullen als bovenlokaal centrum voor de inwoners uit de eigen gemeente. Borne kan zich onderscheiden van de omliggende centra door een divers en aantrekkelijk winkelgebied te bieden.

In Hoofdstuk 4 is een beschrijving gegeven van de sterkte-zwakteanalyse en de visie op de ruimtelijke en functionele structuur van het centrum.

Toetsingskader overdekte (winter)terrassen Centrum Borne

Het beleid van de gemeente is in het Masterplan Centrum gericht op het versterken van de (verblijfs)functie van het centrum, waaronder horeca met terrassen. Het toetsingskader is het kader voor initiatieven voor overdekte terrassen. In het centrum van Borne is het vanwege de aanwezigheid van diverse nutstracés niet mogelijk om voor de bebouwing permanente serres aan te bouwen ten behoeve van een binnenterras. Een winterterras kenmerkt zich als een overdekt terras met (deels) gesloten wanden, het is een (tijdelijk) bouwwerk, aansluitend aan de voorgevel van de horecagelegenheid en is omgevingsvergunningsplichtig.

In het Masterplan wordt ingezet op versterking van de horeca op het Dorsetplein. Winterterrassen zijn daarom alleen hier toegestaan. Hierdoor wordt de vestiging van horeca aantrekkelijker en eerder haalbaar en ontstaat een herkenbaar en levendig horecacluster. Daarnaast zorgt een winterterras ervoor dat het toerisme ook buiten het hoogseizoen wordt gefaciliteerd. Ten slotte wordt ook de relatie tussen Oud Borne en het kernwinkelgebied versterkt.

In het toetsingskader worden nadere eisen gesteld aan de maten, de constructie en het materiaalgebruik van het winterterras.