direct naar inhoud van 5.10 Verkeer en parkeren
Plan: Centrum
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01

5.10 Verkeer en parkeren

Inleiding

In onderstaande paragraaf is de verkeersstructuur voor het centrum van Borne. Eveneens is de huidige parkeersituatie beschreven.

Verkeersstructuur

Bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer

De belangrijkste ontsluitingsroute door het centrum wordt gevormd door de Grotestraat, De Bleek en de Stationsstraat.

De Grotestraat sluit aan de westzijde aan op de Azelosestraat en de Prins Bernhardlaan. De Prins Bernhardlaan sluit in noordwestelijke richting aan op de N743, die via Zenderen de verbinding vormt met Almelo. Via de Azelosestraat kan de A35/A1 worden bereikt in de richting van Enschede, Almelo, Deventer en Zwolle. In het zuiden sluit de Grotestraat op de N743 in zuidelijke richting in de richting van Hengelo en de A1 richting de Duitse grens.

Binnen het centrumgebied is de Grotestraat als erftoegangsweg gecategoriseerd. De 'Duurzaam Veilige' inrichting wordt bij de reconstructie in 2013 van de Grotestraat meegenomen. Bij reconstructie Dorsetplein wordt de Grotestraat vanaf de Bekenhorst tot het kruispunt Grotestraat-Ziekenhuisstraat ingericht als 30 km-zone.

Buiten het centrum krijgt de Grotestraat de functie van gebiedsontsluitingsweg. De Stationsstraat, gecategoriseerd als gebiedsontsluitingswegen, is nu gedeeltelijk 30 km-zone. Deze weg wordt in 2011 gereconstrueerd. De Bleek is als een erftoegangsweg gedefinieerd.

In het centrum zijn op de gebiedsontsluitingswegen fietsstroken aangelegd, op erftoegangswegen zijn volgens het 'Duurzaam Veilig' principe geen fietsstroken aanwezig, hier gaat de fietser samen met gemotoriseerd verkeer. (Dit is dus volgens het CROW goed). (Let op bij reconstructie Dorsetplein wordt de Grotestraat van Bekenhorst (ingang Parkeergarage) tot kruispunt Grotestraat-Ziekenhuisstraat 30 km-zone).

Bereikbaarheid voor langzaam verkeer en verkeersveiligheid

In het IVP is het fietsnetwerk opgenomen. Door het plangebied loopt een regionale hoofdroute vanuit het centrum van Borne via de Bekenhorst en de Weerselosestraat naar het buitengebied. Het fietsverkeer wordt op deze gebiedsontsluitingswegen binnen het plangebied voornamelijk via gemengd met het overig verkeer afgewikkeld. Dit is niet conform de inrichting van deze wegen volgens Duurzaam Veilig. Wel staat in het IVP dat het hele plangebied op termijn zal worden ingericht als 30 km/h-gebied. Rondom het winkelcentrum heeft de voetganger prioriteit en is de auto te gast.

Bereikbaarheid per openbaar vervoer

Door het plangebied loopt een busroute van de openbaarvervoersdienst in de richtingen Borne en Weerselo via Hertme en Saasveld. Bovendien rijdt richting Weerselo een buurtbus. De haltes van deze dienst zijn gelegen aan het Dorsetplein en aan de Grotestraat ter hoogte van de Aanslagweg.

Daarnaast is net buiten het plangebied aan de westzijde aan de Prins Bernhardlaan een bushalte gelegen. Deze wordt bediend door bussen in de richting van Almelo en Hengelo

Op circa 750 m afstand van het plangebied ligt het treinstation Borne. De hier halterende treinen geven verbinding in de richtingen Almelo, Zwolle/Deventer, Apeldoorn en Hengelo, Enschede.

Parkeren

In het IVP is onderzoek gedaan naar parkeren in het centrum van Borne, waar zich knelpunten voordoen. Rondom het centrum zijn verschillende parkeergelegenheden aanwezig. Deze liggen verspreid en versnipperd rondom het centrum. Rondom het centrum is een blauwe zone aanwezig met een maximale parkeerduur van 2 uur.

Uit een parkeerdrukmeting in 2002 blijkt dat de bezettingsgraad in de Blauwe Zone tijdens piekmomenten tussen de 60% en 80% is gelegen. In 2007 is bij een actualiserend onderzoek gebleken dat de parkeerdruk met circa 10% is toegenomen, en dat deze in de loop van de tijd verder zal toenemen. Om er voor te zorgen dat ook in de toekomst het centrum van Borne bereikbaar blijft voor parkeren is een heldere en duidelijke verkeerscirculatie en zijn aantrekkelijke parkeerlocaties nodig. Verschillende acties die hieruit voortvloeien, zijn al uitgevoerd.

De Regio Twente heeft geen actief parkeerbeleid. Bij nieuwe ontwikkelingen dient wel te worden uitgegaan van parkeernormen (publicatie 182 CROW).

Conclusie

De bereikbaarheid voor het gemotoriseerd verkeer is goed te noemen. Eveneens is de bereikbaarheid voor het langzaam verkeer goed, gezien de regionale hoofdroute die door het plangebied loopt. Door de inrichting van de verschillende wegen conform Duurzaam Veilig is de verkeersveiligheid binnen het plangebied voldoende gewaarborgd. De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed door de aanwezigheid van diverse bushaltes en het station op loopafstand. In het plangebied is de parkeerdruk erg hoog, maar dit kan worden verbeterd door een duidelijke verkeerscirculatie en aantrekkelijke parkeerlocaties aan te leggen.