direct naar inhoud van 5.2 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Centrum
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01

5.2 Bedrijven en milieuzonering

Toetsingskader

Normstelling

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen:

  • 1. ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd;
  • 2. rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven.

Beleid

Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en gevoelige functies met betrekking tot milieu in voldoende mate mee te nemen, wordt in dit bestemmingsplan gebruikgemaakt van een milieuzonering. Deze milieuzonering vindt plaats aan de hand van een Lijst van Bedrijfsactiviteiten. Dit is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. De Lijst van Bedrijfsactiviteiten is overgenomen uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009).

Omdat het plangebied bestaat uit een dorpskern waarin een groot aantal functies is toegelaten en een dergelijk menging van functies ook gewenst is, wordt gebruikgemaakt van de Lijst van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'. Deze lijst wordt gehanteerd in de gemengde gebieden waar functiemenging aanwezig is en wordt nagestreefd. Om de toelaatbaarheid van milieubelastende activiteiten te bepalen, wordt hierbij niet uitgegaan van aan te houden afstanden, maar van activiteiten die toelaatbaar zijn naast of onmiddellijk boven woonbebouwing. Voor een nadere toelichting op de aanpak van de milieuzonering met behulp van deze Lijst van Bedrijfsactiviteiten wordt verwezen naar Bijlage 1.

Uitwerking milieuzonering

Het plangebied bestaat uit het centrum van het dorp Borne. In dit centrum is naast woningen ook een groot aantal andere functies, zoals horeca, maatschappelijke functies, detailhandel en bedrijven, aanwezig. Een dergelijke menging van functies is in deze kern ook gewenst. Daarom behoort het plangebied tot het omgevingstype gemengd gebied. Bij het opstellen van de milieuzonering wordt daarom gebruikgemaakt van de Lijst van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'. Ter plaatse van de bedrijfsbestemmingen worden bedrijven uit maximaal categorie B1 van de SvB 'functiemenging' toelaatbaar geacht. Dit zijn bedrijven die in een gemengd gebied direct naast woningen algemeen toelaatbaar zijn. De huidige bedrijfsactiviteiten in het gemengde gebied blijven gehandhaafd.

De in het plangebied aanwezige bedrijven zijn geïnventariseerd en ingeschaald in de categorieën van de SvB 'functiemenging'. Eén bedrijf valt in een andere categorie dan algemeen toelaatbaar wordt geacht. Het betreft het schildersbedrijf met (SBI-code 4544) aan de Oude Almeloseweg 17. Dit bedrijf krijgt een specifieke aanduiding. Hierdoor is de betreffende bedrijfsactiviteit volgens het bestemmingsplan toegestaan. Gelet op het huidige functioneren van het betreffende bedrijf binnen de bestaande kern, acht de gemeente het niet noodzakelijk of wenselijk het bedrijf te verplaatsen.

Conclusie

In dit bestemmingsplan wordt door de gehanteerde milieuzonering, die in de bestemmingsplanregeling is opgenomen, zorg gedragen voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningen en worden de bedrijven niet in hun functioneren belemmerd.