direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingen
Plan: Centrum
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01

6.3 Bestemmingen

6.3.1 Masterplan Centrum

In het hoofdstuk Bestemmingsregels zijn in de planregels alle bestemmingen opgenomen met de daarbij behorende bestemmingsomschrijving. Waar noodzakelijk is gebruikgemaakt van aanduidingen om toegestaan gebruik nader te specificeren. Voor de bestemmingslegging is aangesloten bij de visie die is neergelegd in het Masterplan Centrum.

afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpCT2010-vo01_0006.jpg"

Artikel 5 Centrum - 1

Het kernwinkelgebied is bestemd als Centrum - 1. Binnen deze bestemming zijn detailhandel op de begane grond, horeca tot en met categorie 1a op de begane grond, en wonen op de verdieping direct toegestaan. Dienstverlening is hier niet toegestaan. Dit om te voorkomen dat zich in het winkelfront buiten kantoortijden gesloten panden bevinden, die de levendigheid van het centrum aantasten. Er bestaan echter ook vormen van dienstverlening, die goed passen binnen het winkelaanbod en daarmee mogelijk wel gewenst zijn. Hiervoor is in dit bestemmingsplan een afwijkingsbevoegdheid opgenomen. Hiermee worden dienstverlenende bedrijven, die qua ruimtelijke uitstraling en publieksgericht karakter vergelijkbaar zijn met winkels, wel mogelijk gemaakt.

Binnen de gehele bestemming zijn zoals gezegd horecazaken tot categorie 1a bij recht mogelijk. Dit betreffen onder meer broodjeszaken en lunchrooms. Rondom het beoogde 'horecaplein' (Dorsetplein) is middels een aanduiding 'horeca tot en met categorie 1c' toegestaan. In deze categorie vallen naast broodjeszaken en lunchrooms ook restaurants. Aan de Nieuwe Kerkstraat en het Marktplein zijn ook restaurants gevestigd. Deze zijn middels dezelfde aanduiding mogelijk gemaakt. Daarnaast is aan de Grotestraat een grand café gevestigd, deze valt in categorie 2 en is dan ook apart aangeduid. Ten behoeve van het horecaplein is aan de zuidzijde van het plein binnen de bestemming Verkeer - Verblijfsgebiedde aanduiding 'terras' opgenomen, binnen deze aanduiding zijn overdekte terrassen ten behoeve van de aanliggende bestemming toegestaan, de maximale bouwhoogte bedraagt ten hoogste de hoogte van de aangrenzende eerste bouwlaag.

Binnen de bestemming Centrum - 1 zijn alleen woningen op de verdieping toegestaan. Uitzondering hierop zijn bestaande woningen die ook de begane grond gebruiken. Deze zijn binnen C - 1 met de aanduiding 'wonen' bij recht mogelijk gemaakt.

In het blok tussen de Stationsstraat en de Nieuwe Kerkstraat is een parkeergarage gelegen, deze is mogelijk gemaakt middels de aanduiding 'parkeergarage'. Aan de Stationsstraat is een tandtechnisch laboratorium gevestigd, die niet past binnen bovenstaande bestemming. Hiervoor is de aanduiding 'bedrijf' opgenomen, waarbinnen een bedrijf met de SBI-code 85153 is toegestaan.

Binnen de bestemming zijn binnen het bouwvlak gebouwen toegestaan. Buiten het bouwvlak zijn ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' bijgebouwen toegestaan. Op de plankaart is de maximale goothoogte voor hoofdgebouwen opgenomen. De goot- en bouwhoogte voor bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m en respectievelijk 5,5 m. Daarnaast mogen binnen de bestemming C - 1 bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht.

Artikel 6 Centrum - 2

Het overig centrumgebied is bestemd als Centrum - 2. Omdat dit gebied de schil vormt rondom het kernwinkelgebied, zijn binnen deze bestemming detailhandel, kantoren en dienstverlening toegestaan op de begane grond en wonen op de verdieping. Omdat conform het Masterplan horeca geconcentreerd moet worden binnen het kernwinkelgebied, is horeca binnen deze bestemming uitgesloten.

Supermarkten zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt'. Dit om te voorkomen dat buiten het kernwinkelgebied te veel supermarkten worden gerealiseerd. De bouwmarkt in het centrum is een dermate specifieke vorm van detailhandel, dat hiervoor de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - 1' is opgenomen. Voor de parkeergarage is de aanduiding 'parkeergarage' opgenomen. Ter plaatse van de garageboxen is de aanduiding 'garageboxen' opgenomen. Hier zijn uitsluitend garageboxen toegestaan.

Binnen de bestemming C - 2 zijn binnen het bouwvlak gebouwen toegestaan. Buiten het bouwvlak zijn ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' bijgebouwen toegestaan. Op de plankaart is de maximale goothoogte voor hoofdgebouwen opgenomen. De goot- en bouwhoogte voor bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m en respectievelijk 5,5 m. Daarnaast mogen binnen de bestemming bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht.

Artikel 7 Gemengd

Voor het uitloopgebied van het centrum, waar zich naast woningen ook nog andere functies bevinden, is de bestemming Gemengd opgenomen. Binnen deze bestemming zijn naast woningen, dienstverlening en kantoren ook bedrijven uit de categorie A of B2 toegestaan. Deze functies zijn uitsluitend op de begane grond toegestaan. Woningen zijn zowel op de begane grond als op de verdieping toegestaan.

Omdat detailhandel niet direct mogelijk is binnen deze bestemming is voor de bestaande winkels een aanduiding 'detailhandel' opgenomen. Voor het restaurant, dat gelegen is aan de Hofstraat, is de aanduiding 'horeca' opgenomen. Voor de tandarts is de aanduiding 'maatschappelijk' opgenomen. Binnen deze aanduiding zijn maatschappelijke voorzieningen toegestaan.

Binnen de bestemming zijn binnen het bouwvlak hoofdgebouwen toegestaan. Buiten het bouwvlak zijn bijgebouwen toegestaan. Op de plankaart is de maximale goothoogte voor hoofdgebouwen opgenomen. De goot- en bouwhoogte voor bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m en respectievelijk 5,5 m. Daarnaast mogen binnen de bestemming bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht.

6.3.2 Overige bestemmingen

Voor de andere gebieden binnen het plangebied zijn voor de verschillende functies, specifieke bestemmingen opgenomen deze worden hieronder verder toegelicht.

Artikel 3 Bedrijf

De twee in het plangebied aanwezige bedrijven hebben de bestemming Bedrijf. Binnen deze bestemming zijn bedrijven uit de categorie A of B1 van de Lijst van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' toegestaan. De schilder in het plangebied is specifiek mogelijk gemaakt middels de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 1'.

Binnen de bestemming zijn binnen het bouwvlak hoofdgebouwen toegestaan. Buiten het bouwvlak zijn bijgebouwen toegestaan. Op de plankaart is de maximale goothoogte voor hoofdgebouwen opgenomen. De goot- en bouwhoogte voor bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m en respectievelijk 5,5 m. Daarnaast mogen binnen de bestemming bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht.

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan en een bedrijf toestaan uit de categorie B2 of C uit de Lijst van Bedrijfsactiviteiten of voor een bedrijf dat niet is opgenomen in de lijst. Voorwaarden hierbij zijn dat het bedrijf naar aard en invloed geen onevenredige milieubelasting op de omgeving mag veroorzaken.

Artikel 8 Groen

Het in het plangebied aanwezige beeld- en structuurbepalend groen heeft in het bestemmingsplan de bestemming Groen. Het gaat hierbij om de gronden rondom de beeldentuin, de Bleek en ten zuiden van Sancta Maria. Binnen deze bestemming zijn naast groen- en watervoorzieningen ook voet- en fietspaden toegestaan.

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - 1' is tevens een fietsenstalling toegestaan. De hoogte hiervan bedraagt ten hoogste 3 m. Daarnaast zijn binnen de bestemming nog bouwwerken, geen gebouw zijnde, toegestaan.

Artikel 9 Horeca

Het restaurant dat gelegen is aan de Grotestraat (Dorset Mansion House) heeft de bestemming Horeca. Binnen deze bestemming zijn horeca-activiteiten uit de categorie 2 van de Lijst van Horeca-activiteiten en kantoren toegestaan.

Binnen de bestemming zijn binnen het bouwvlak hoofdgebouwen toegestaan. Buiten het bouwvlak zijn bijgebouwen toegestaan. Op de plankaart is de maximale goothoogte voor hoofdgebouwen opgenomen. De goot- en bouwhoogte voor bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m en respectievelijk 5,5 m. Daarnaast mogen binnen de bestemming bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht.

Artikel 10 Maatschappelijk

De in het plangebied aanwezige maatschappelijke voorzieningen, zoals de kerk met pastorie, het gemeentehuis, de fysiotherapiepraktijk en de scouting, zijn voorzien van de bestemming Maatschappelijk. Binnen deze bestemming zijn diverse maatschappelijke voorzieningen toegestaan ten behoeve van activiteiten gericht op maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening. Ter plaatse van de aanduiding 'religie' zijn tevens religieuze voorzieningen toegestaan.

Woningen zijn toegestaan mits deze gecombineerd worden met de aanwezige maatschappelijke voorziening en deze aanwezig was ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

Binnen de bestemming zijn binnen het bouwvlak hoofdgebouwen toegestaan. Buiten het bouwvlak zijn bijgebouwen toegestaan. Op de plankaart is de maximale goothoogte voor hoofdgebouwen opgenomen. De goot- en bouwhoogte voor bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m en respectievelijk 5,5 m. Daarnaast mogen binnen de bestemming bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht.

Artikel 11 Tuin

De op de plankaart voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor de voortuinen of zijtuinen bij de woningen. Binnen deze bestemming is een regeling opgenomen voor erkers en portalen. Hierin is bepaald dat erkers en portalen mogen worden gebouwd ten behoeve van het aangrenzend hoofdgebouw, met dien verstande dat de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 6 m², de diepte niet meer dan 1,5 m en de goothoogte niet meer dan 3 m. Tevens dient de afstand tussen de perceelsgrens en het bouwwerk ten minste 1 m te bedragen.

Artikel 12 Verkeer

Daar waar een weg hoofdzakelijk een verkeersfunctie heeft, zijn de gronden bestemd als Verkeer. Binnen deze bestemming is een aantal daarin passende gebruiksvormen toegestaan zoals parkeren, groen- en waterpartijen, nutsvoorzieningen en dergelijke.

Artikel 13 Verkeer - Verblijfsgebied

Daar waar het openbaar gebied een verblijfs- en verplaatsingsfunctie heeft, zijn de gronden bestemd als 'Verkeer - Verblijfsgebied'. Hierbinnen zijn de gronden bestemd voor verblijf, verplaatsen en gebruik ten dienste van de aangrenzende bestemmingen. Daarnaast is binnen deze bestemming een aantal daarin passende gebruiksvormen toegestaan zoals parkeren, groen en water, nutsvoorzieningen en fiets- en voetpaden.

Aan het Dorsetplein is het mogelijk om overdekte terrassen te realiseren, omdat overdekte terrassen, in tegenstelling tot gewone terrassen, niet mogelijk zijn, is hiervoor een aanduiding 'terras' opgenomen. Binnen deze aanduiding mogen bouwwerken ten behoeve van overdekte terrassen worden gerealiseerd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de eerste bouwlaag van het aangrenzend hoofdgebouw, vermeerderd met 0,3 m.

Artikel 14 Wonen

De woningen zijn voorzien van de bestemming Wonen. Het beleid is erop gericht de kwaliteit van de woonomgeving te behouden. Binnen de bestemming Wonen zijn met de functieaanduiding 'vrijstaand', 'twee-aaneen', 'aaneengebouwd' en 'gestapeld' vastgelegd waar uitsluitend type woningen zijn toegestaan. Tevens is ter plaatse van de aanwezige zorgwoningen binnen het plangebied een aanduiding opgenomen die zorgwoningen toestaat.

Naast de bestaande situatie en de bestaande mogelijkheden die voortvloeien uit de vigerende regeling, is bij het toekennen van de bestemmingen het bieden van voldoende erfbebouwingsmogelijkheden voor de bestaande woningen het uitgangspunt.

Hoofdgebouwen

Voor de verschillende woningtypen zijn verschillende bouwvlakken opgenomen:

  • vrijstaande woningen: 15 m diep;
  • twee-aaneengebouwde en geschakelde woningen: 12 m diep;
  • aaneengebouwde woningen: 10 m diep.

Hierbij zijn als randvoorwaarden meegenomen dat de afstand tussen de grens van het bouwvlak van het hoofdgebouw tot de achterste perceelsgrens minimaal 5 m moet bedragen en wanneer type woningen elkaar afwisselen de kleinste dieptemaat wordt aangehouden.

Tevens is bepaald dat de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen bij vrijstaande woningen ten minste 2,5 m bedraagt. Voor twee-aaneengebouwde woningen geldt dat voor een zijdelingse perceelsgrens de afstand tot deze grens ten minste 2,5 m bedraagt.

Envelopprincipe (Bijlage 3)

Wat betreft de maximale goot- en nokhoogte geldt het zogenaamde envelopprincipe. Dit principe is gekozen omdat het vastleggen van een verplichte dakhelling architectonisch als te beperkend wordt ervaren. Het envelopprincipe maakt allerlei creatieve en architectonisch fraaie bouwmogelijkheden mogelijk binnen bepaalde marges.

Uitgangspunten voor het envelopprincipe zijn:

  • 1. de maximale goothoogte, zoals op de plankaart is aangegeven;
  • 2. een maximale dakhelling van 60 graden;
  • 3. de diepte van het bouwvlak, zoals op de plankaart staat aangegeven.

In bijlage 5 is door middel van enkele tekeningen en foto's aangegeven hoe de 'envelop' moet worden bepaald of met andere woorden: binnen welke marges een architect zijn bouwplannen kan ontwikkelen. Daarbij kan nog de volgende kanttekening worden gemaakt.

Een hoofdgebouw kan 'meerdere' enveloppen hebben: zo kan de kniklijn liggen op:

  • 1. de achter- en voorgevels;
  • 2. de beide zijgevels;
  • 3. de achter-, voor- en zijgevels.

Overschrijding van de denkbeeldige lijnen is mogelijk voor dakkapellen, schoorstenen en andere uitstekende delen van ondergeschikte betekenis. De formulering van 'ondergeschikte betekenis' is nader ingekaderd door de bepaling, dat de uitstekende delen aan de voorgevel niet meer dan twee derde van de breedte van het dakvlak mogen beslaan.

Overigens geldt voor de gestapelde woningen deze regeling niet. Voor deze type gebouwen is gekozen voor het opnemen van een maximale bouwhoogte op de plankaart.

Erfbebouwing

De gronden achter en deels naast het hoofdgebouw c.q. de woning zijn te gebruiken voor uitbreiding van het hoofdgebouw of voor de bouw van bijgebouwen. De regeling bevat bepalingen met betrekking tot oppervlakte, diepte en hoogte van erfbebouwing. Afhangend van de grote van het bouwperceel zijn oppervlaktematen opgenomen voor de toegestane erfbebouwing. Op deze manier worden er voldoende erfbebouwingsmogelijkheden geboden, terwijl de ruimtelijke kwaliteit niet onevenredig wordt aangetast.

Aan-huis-gebonden beroepen

Binnen de woonfunctie is het uitoefenen van aan-huis-gebonden beroepen in hoofdgebouwen mogelijk, mits de woonfunctie blijft prevaleren, geen hinder optreedt voor de woonomgeving en wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Om te garanderen dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft, mag ten hoogste 40% van het vloeroppervlak worden benut ten behoeve van de kantoor-, praktijk- of bedrijfsruimte met een maximum van 45 m².

Waarde - Archeologie (artikel 15, 16 en 17)

Binnen het plangebied zijn op basis van de gemeentelijke archeologische waardenkaart drie verschillende gebieden te onderscheiden waar zich archeologische waarden kunnen bevinden. Ter bescherming van deze waarden is de dubbelbestemming Waarde - Archeologie opgenomen. Elk van deze drie gebieden heeft zijn eigen regeling en beschermingsregime.

Voor de zwaarste categorie is de dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 1 opgenomen. Binnen deze dubbelbestemming worden extra eisen gesteld aan de bouw van gebouwen en werkzaamheden die betrekking hebben op een oppervlakte groter dan 100 m² en dieper gaan dan 40 cm.

Voor de middelste categorie is de dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 2 opgenomen. Binnen deze dubbelbestemming worden extra eisen gesteld aan de bouw van gebouwen en werkzaamheden die betrekking hebben op een oppervlakte groter dan 2.500 m² en dieper gaan dan 40 cm.

Voor de middelste categorie is de dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 3 opgenomen. Binnen deze dubbelbestemming worden extra eisen gesteld aan de bouw van gebouwen en werkzaamheden die betrekking hebben op een oppervlakte groter dan 5.000 m² en dieper gaan dan 40 cm.