direct naar inhoud van 2.2 Ruimtelijke structuur
Plan: Vogelbuurt, herziening Bekenhorst, Oude Es
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpVBhz001-vg01

2.2 Ruimtelijke structuur

De woning zal worden gerealiseerd op het perceel naast de woning aan de Bekenhorst nummer 35. Het plangebied is momenteel in gebruik als tuin behorend bij deze woning. Het plangebied is kadastraal bekend, gemeente Borne, sectie H, nummer 1069 .

2.2.1 bebouwingsstructuren en -typologieën

De woningen langs de Bekenhorst zijn typische eind jaren '80 woningen. Omdat de ontwikkeling plaatsvindt op het naastgelegen perceel, behorend bij Bekenhorst 35 én omdat er al een bestaande garage op de ontwikkellocatie is gesitueerd, is er voor gekozen om aan te sluiten bij de karakteristiek van deze bestaande woning en garage.

In de gemeentelijke Welstandnota, die is vastgesteld op 24 juni 2004 wordt het gebied aangeduid als W 1.4 'woongebieden eind 20e eeuw'. De ontwikkeling past binnen de gebiedsgerichte criteria die behoren bij deze aanduiding.

2.2.2 wegenstructuur (verschillende typen en/of categorieën wegen, parkeren, etc.)

De Bekenhorst is een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur. Deze weg heeft een verkeersverzamelende functie voor de omliggende wijken en het centrum. In het Integraal Verkeersplan van de gemeente Borne is opgenomen dat in de toekomst vanaf de in-uitgang van de parkeergarage richting het centrum de Bekenhorst als 30 km zone wordt ingericht. De Bekenhorst heeft voorrang ten opzichte van de Oude Es. De Oude Es is een doodlopende straat met uitzondering voor fietsers en bromfietsers. Voor fietsers zijn er fietsstroken op de Bekenhorst gemarkeerd. Voetgangers kunnen langs de Bekenhorst gebruik maken van een voetpad.

2.2.3 waardevolle elementen (monumenten, archeologische gebieden, etc.)

De ontwikkellocatie is opgenomen op de archeologische verwachtingskaart, die behoort bij het gemeentelijke Archeologisch Beleid dat is vastgesteld op 30 juni 2009. Op deze archeologische verwachtingskaart ligt de locatie op de scheidslijn van een hoge en een lage verwachting. Zodra er twee verwachtingen van toepassing zijn dan geldt het beleidskader ten aanzien van de hoogste verwachting. Het beleidsadvies ten aanzien van een hoge archeologische verwachting is dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is in plangebieden groter dan 2500 m² bij bodem ingrepen dieper dan 40 cm. Voor gebieden kleiner dan 2500 m² geldt vrijstelling van archeologisch onderzoek.