direct naar inhoud van 3.2 Provinciaal en gemeentelijk beleid
Plan: Vogelbuurt, herziening Bekenhorst, Oude Es
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpVBhz001-vg01

3.2 Provinciaal en gemeentelijk beleid

Provinciale Staten hebben in de vorm van een 'Lentedocument' duidelijk gemaakt vanuit welke sturingsfilosofie de provincie haar nieuwe verantwoordelijkheden onder de Wet Ruimtelijke Ordening vorm wil geven. Kern van de provinciale sturingsfilosofie is dat gemeenten primair verantwoordelijk zijn voor het borgen van ruimtelijke kwaliteit in bestemmingsplannen. De provincie vertrouwt erop dat met gemeenten goede afspraken gemaakt kunnen worden bij de voorbereiding van bestemmingsplannen die het provinciaal belang raken.

In het Lentedocument is aangekondigd dat in de vorm van een Uitroldocument inzicht zal worden geboden in de wijze waarop een en ander praktisch vorm zal krijgen.

De principes uit de sturingsfilosofie worden in dit document vertaald naar de praktische werkwijze onder de nieuwe wet. Dit document geeft daarmee handvatten en richtingen voor het proces waarmee de afspraken met gemeenten en waterschappen tot stand kunnen komen.

Overleg ex artikel 3.1.1 en 5.1.1 Bro

Nadat het concept van een ruimtelijk plan is uitgewerkt en voordat het als ontwerp ter inzage wordt gelegd voert de gemeente overleg met die diensten van de provincie die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening óf belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. dit overleg vindt plaats op ambtelijk niveau en dient in redelijke verhouding te staan tot de aard en omvang van het plan. Versnelling is één van de doelstellingen van de Wro. Om onnodig overleg te voorkomen is in lid twee van deze artikelen de mogelijkheid voor Gedeputeerde Staten opgenomen om gevallen aan te geven waarin geen overleg vereist is. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

In Bijlage 1 van het uitroldocument is Lijst A vooroverleg opgenomen. Deze lijst bevat categorieën voorontwerpbestemmingsplannen en projectbesluiten van lokale aard waarvoor vooroverleg niet noodzakelijk is. In deze lijst is voor woningbouw het volgende opgenomen:

1. Woningbouw

woningbouwplannen/projectbesluiten (waaronder wijziging van het gebruik) met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen, dit met uitzondering van projecten op een bedrijfsterrein en mits in overeenstemming met tussen gemeente en provincie gemaakte prestatieafspraken over de woningbouw.

Doorwerking in dit bestemmingsplan:

Voorgenomen ontwikkeling past binnen deze beleidsvisie.