direct naar inhoud van 5.1 Geluidhinder ((spoor)wegverkeerslawaai en industrielawaai)
Plan: Vogelbuurt, herziening Bekenhorst, Oude Es
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpVBhz001-vg01

5.1 Geluidhinder ((spoor)wegverkeerslawaai en industrielawaai)

Door Munsterhuis Geluidsadvies B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (kenmerk BO2.10.031-RM) naar de geluidbelasting, afkomstig van het wegverkeer op de Bekenhorst ter plaatse van een toekomstige woning gelegen aan de Bekenhorst te Borne. Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer ter plaatse van de toekomstige woning. de geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (SRMII-2006).

Indien binnen de zone van een weg geluidgevoelige bestemmingen worden gebouwd, dan moeten grenswaarden in acht worden genomen. De wettelijke voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaai is, per weg, 48 dB voor geluidgevoelige bestemmingen. Het uitgangspunt van de Wet geluidhinder is dat in nieuwe situaties zo veel mogelijk dient te worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Indien hieraan niet kan worden voldaan moet met duidelijke redenen worden aangetoond op welke gronden hieraan niet kan worden voldaan. De maximaal toelaatbare hogere grenswaarde mag nooit worden overschreden. Voor nieuwe woningen gelegen aan een bestaande weg, geldt een maximale hogere waarde van 63 dB voor binnenstedelijk gebied. In de Wet geluidhinder maar ook in door de gemeente Borne vastgesteld beleid (Gebiedsgericht geluidsbeleid, nota hogere grenswaarden) worden criteria gegeven waaraan voldaan moet worden bij een verzoek om hogere grenswaarde.

Uit het akoestisch onderzoek moet het volgende geconcludeerd worden:

- de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van de Bekenhorst wordt ter plaatse van de toekomstige woning overschreden. Hiervoor dient na afweging van maatregelen een hogere grenswaarde gevolgd te worden voor een waarde van 54 dB. De maximale grenswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.

- De geluidbelasting van het wegverkeer van de Bekenhorst exclusief de aftrek ex Artikel 110g Wgh, bedraagt maximaal 59 dB op de gevel van de toekomstige woning. de waarde van 53 dB (33 + 2-(standaard wering gevel)) wordt ter plaatse van de gevels van de toekomstige woning overschreden. in het aanvullend onderzoek zullen de geluidwerende voorzieningen worden bepaald die noodzakelijk zijn om aan het maximaal toelaatbare binnenniveau van 33 dB in de verblijfsgebieden te kunnen voldoen.

Het besluit tot het verlenen van een hogere geluidwaarde is op 27 juli 2010 genomen.