direct naar inhoud van 5.2 Bodem
Plan: Vogelbuurt, herziening Bekenhorst, Oude Es
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpVBhz001-vg01

5.2 Bodem

In opdracht van Bouwonderneming Oude Wolbers Borne b.v. te Borne heeft het ingenieursbureau Envita Almelo B.V. een bodemonderzoek (kenmerk ADE/VN-30160) uitgevoerd op een gedeelte van het perceel Bekenhorst 35 te Borne. Doel van dit onderzoek is duidelijkheid te verkrijgen over de vraag of betreffend perceelsgedeelte vanuit een bodemhygiënisch oogpunt geschikt is voor het bebouwen ervan met een woning. Het uitgevoerde onderzoek is uitgevoerd volgens NEN 5740 als Verkennend Bodemonderzoek. Als onderzoekstrategie is uitgegaan van de hypothese 'onverdachte locatie'. Er heeft (uitgebreid) historisch onderzoek naar in de onmiddellijke omgeving uitgevoerde bodemonderzoeken en als gevolg daarvan uitgevoerde bodemsaneringen met bijbehorende evaluaties plaats gevonden.

Betreffend perceelsgedeelte heeft altijd deel uitgemaakt van een groter perceel dat als garagebedrijf annex tankstation in gebruik is geweest. Op het bedrijfsgedeelte waar de bedrijfsactiviteiten plaatsvonden, te weten noordelijk en oostelijk van de bedrijfswoning, zijn als gevolg daarvan verontreinigingen aangetroffen welke zijn gesaneerd.

Het onderhavige perceelsgedeelte is 'altijd' in gebruik geweest als tuin behorende bij de bedrijfswoning. Met de hypothese 'onverdacht' kan daarom worden ingestemd. Daarnaast kan worden opgemerkt dat door de eisen die op basis van de voor het huidige garagebedrijf annex tankstation verleende milieuvergunningen zijn gesteld er zondanige bodembeschermende voorzieningen zijn getroffen dat als gevolg van deze activiteiten er redelijker wijze geen verontreiniging van de bodem meer te verwachten is.

De in het grondwater aangetroffen Barium is zeer waarschijnlijk van natuurlijke oorsprong. Op vele plaatsen in Borne wordt Barium in deze gehalten aangetroffen. Het aantreffen van Barium heeft zeker geen relatie met het nabijgelegen garagebedrijf annex tankstation.

De bodem is geschikt voor de er aan te geven bestemming, te weten woningbouw.