direct naar inhoud van 5.6 Luchtkwaliteit
Plan: Vogelbuurt, herziening Bekenhorst, Oude Es
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpVBhz001-vg01

5.6 Luchtkwaliteit

Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening moet afgewogen worden of het aanvaardbaar is om een project op een bepaalde locatie te realiseren. Daarbij speelt de mate van blootstelling aan luchtverontreiniging een rol. In de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate bijdragen’(Besluit NIBM) en de ministeriële regeling NIBM zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. Het Besluit NIBM legt vast wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof. Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen de getalsmatige grenzen van een categorie uit de Regeling NIBM valt. Bijlage 3a en 3b van de Regeling NIBM geven aan in welke gevallen een nieuwe woningbouwlocatie in ieder geval NIBM is:

  • 1% criterium (interim-periode)
  • kleiner of gelijk aan 500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg;
  • kleiner of gelijk aan 1000 woningen bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling.

Hieruit moet al geconcludeerd worden dat het realiseren van één woning ‘in niet betekenende mate bijdraagt' aan de luchtkwaliteit. Een onderzoek naar de luchtkwaliteit hoeft daarom niet uitgevoerd te worden.