direct naar inhoud van 6.3 Systematiek per bestemming
Plan: Vogelbuurt, herziening Bekenhorst, Oude Es
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpVBhz001-vg01

6.3 Systematiek per bestemming

Het plan kent één bestemming. Deze wordt hieronder kort toegelicht.

De bestemming 'Wonen'

-gebruiksmogelijkheden-

De gronden met de bestemming Wonen zijn bedoeld voor wonen, bijzondere woonvormen voor onder ander verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, inwoning en een beroep aan huis, met dien verstande dat maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning en bijgebouwen ten behoeve van die activiteiten in gebruik mag zijn tot een absoluut maximum van 45 m².

-bouwmogelijkheden-

De hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd. De bijgebouwen mogen uitsluitend op de gronden binnen het bouwvlak en binnen het vlak met de aanduiding 'bijgebouwen' worden gebouwd. Op de gronden die zijn voorzien van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onbebouwd' mag aan een voorgevel dan wel aan een zijgevel van het hoofdgebouw, die grenst aan de weg of het openbare groen, een portaal of erker worden gebouwd. De toegestane hoogte van de gebouwen worden op de verbeelding weergegeven. De overige eisen die gesteld worden aan de maatvoering van de gebouwen staan in de regels vermeld. In de opgenomen regeling voor het toestaan van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt een onderscheid gemaakt voor de situering voor- en achter de voorgevellijn. De toegestane hoogtes zijn opgenomen in de regels.