direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Overleg en inspraak
Plan: Vogelbuurt, herziening Bekenhorst, Oude Es
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpVBhz001-vg01

Hoofdstuk 8 Overleg en inspraak

Provinciale Staten hebben in de vorm van een 'Lentedocument' duidelijk gemaakt vanuit welke sturingsfilosofie de provincie haar nieuwe verantwoordelijkheden onder de Wet Ruimtelijke Ordening vorm wil geven. Kern van de provinciale sturingsfilosofie is dat gemeenten primair verantwoordelijk zijn voor het borgen van ruimtelijke kwaliteit in bestemmingsplannen. De provincie vertrouwt erop dat met gemeenten goede afspraken gemaakt kunnen worden bij de voorbereiding van bestemmingsplannen die het provinciaal belang raken.

In het Lentedocument is aangekondigd dat in de vorm van een Uitroldocument inzicht zal worden geboden in de wijze waarop een en ander praktisch vorm zal krijgen.

De principes uit de sturingsfilosofie worden in dit document vertaald naar de praktische werkwijze onder de nieuwe wet. Dit document geeft daarmee handvatten en richtingen voor het proces waarmee de afspraken met gemeenten en waterschappen tot stand kunnen komen.

Overleg ex artikel 3.1.1 en 5.1.1 Bro

Nadat het concept van een ruimtelijk plan is uitgewerkt en voordat het als ontwerp ter inzage wordt gelegd voert de gemeente overleg met die diensten van de provincie die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening óf belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. dit overleg vindt plaats op ambtelijk niveau en dient in redelijke verhouding te staan tot de aard en omvang van het plan. Versnelling is één van de doelstellingen van de Wro. Om onnodig overleg te voorkomen is in lid twee van deze artikelen de mogelijkheid voor Gedeputeerde Staten opgenomen om gevallen aan te geven waarin geen overleg vereist is. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

In Bijlage 1 van het uitroldocument is Lijst A vooroverleg opgenomen. Deze lijst bevat categorieën voorontwerpbestemmingsplannen en projectbesluiten van lokale aard waarvoor vooroverleg niet noodzakelijk is. In deze lijst is voor woningbouw het volgende opgenomen:

A. Voorontwerpbestemmingsplannen/projectbesluiten die betrekking hebben op plangebieden in bestaand stedelijk gebied (bebouwde kom). Bij plannen/projecten in bestaand stedelijk gebied gaat het om een binnenstedelijke locatie of inbreidingslocatie. Dit houdt in dat de locatie geheel moet zijn omsloten door óf (binnenstedelijke) bebouwing(sranden) óf bebouwing aan drie zijden en een vierde zijde die wordt gevormd door wegen met een stroomfunctie (bijvoorbeeld een randweg) of een spoorlijn.

1. woningbouw

- Woningbouwplannen/Projectbesluiten (waaronder wijziging van het gebruik) met bijbehorende voorzieningen als wegen en groen, dit met uitzondering van projecten op een bedrijfsterrein en mits in overeenstemmig met tussen gemeente en provincie gemaakte prestatieafspraken over de woningbouw.

De realisatie van een enkele woning binnen bestaand stedelijk gebied (inbreiding) past binnen de gemaakte prestatieafspraken die bestuurlijk door Gedeputeerde Staten en de gemeente Borne zijn vastgelegd.

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is derhalve geen overleg vereist

Op grond van artikel 3.8 lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening is een kennisgeving van het ontwerpbestemmingsplan gezonden aan het Ministerie van VROM, de provincie Overijssel, het Waterschap Regge en Dinkel, Tennet, Vitens en de Gasunie.

Ontvangen reacties

Van de volgende instanties is formeel een reactie ontvangen:

1. Provincie Overijssel;

2. Waterschap Regge en Dinkel;

3. Tennet;

4. Gasunie.

Voor het Ministerie van VROM en Vitens gaf het ontwerpbestemmingsplan geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Inhoudelijke behandeling reacties

1. Provincie Overijssel

Er zijn inhoudelijk geen opmerkingen. Derhalve zijn er geen redenen om Gedeputeerde Staten te adviseren om een zienswijze.

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

2. Waterschap Regge en Dinkel

Opgemerkt wordt dat het waterschap kan instemmen met deze herziening. De uitgangspunten voor de omgang met water binnen het plangebied, zoals beschreven in de waterparagraaf, is conform het beleid van het waterschap.

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

3. Tennet

Opgemerkt wordt dat de vennootschap noch ondergrondse hoogspanningskabels, noch bovengrondse hoogspanningslijnen heeft.

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Gasunie

Opgemerkt wordt dat het ontwerpbestemmingsplan is getoetst aan het nieuwe externe veiligheidsbeleid van het ministerie van VROM, zoals dat naar verwachting in 2011 in werking zal treden door middel van de AMvB Buisleidingen. De circulaire 'Zonering langs hoge druk aardgastransportleidingen' uit 1984 zal dan komen te vervallen.

Op grond van deze toetsing komt de Gasunie tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van de leidingen valt. Daarmee staat vast dat de leidingen geen invloed hebben op de verdere planontwikkeling.

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.

Op grond van artikel 3.8 Wro heeft met ingang van 11 juni 2010 tot en met 22 juli 2010 het ontwerpbestemmingsplan 'Vogelbuurt, herziening Bekenhorst/Oude Es' ter inzage gelegen.

Binnen deze termijn zijn er geen zienswijzen ingediend.