direct naar inhoud van Artikel 12 Tuin
Plan: Woongebied Borne Midden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBM2012-vg01

Artikel 12 Tuin

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;
 • b. een parkeergarage, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
 • c. een ontsluiting, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting';
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. water- en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • f. voorzieningen van algemeen nut;
 • g. verhardingen;
 • h. inritten en uitwegen;
 • i. groenvoorzieningen en
 • j. tuinen.
12.2 Bouwregels

Op onder 12.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde (zoals erfafscheidingen), bedraagt ten hoogste 1 meter;
 • c. aan een voorgevel, dan wel aan een zijgevel van het hoofdgebouw die gericht is op de weg of het openbare groen, mag een portaal of erker worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte ten hoogste 6 m² bedraagt;
  • 2. de diepte ten hoogste 1,5 m bedraagt;
  • 3. de goothoogte ten hoogste 3 m bedraagt;
  • 4. de afstand tussen de portaal of erker tot de voorperceelsgrens minimaal 1 m bedraagt;
12.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegde gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.2 sub b voor de bouw van erfafscheidingen met een maximale bouwhoogte van 2 m, met dien verstande dat er vanaf 1 m hoogte sprake dient te zijn van een open constructie.

12.4 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 12.1 voor de realisatie van parkeervoorzieningen.