direct naar inhoud van Artikel 14 Verkeer - Railverkeer
Plan: Woongebied Borne Midden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBM2012-vg01

Artikel 14 Verkeer - Railverkeer

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. spoorwegen met ten hoogste 2 sporen (exclusief eventuele rangeersporen);
 • b. een stationsaccommodatie;
 • c. wegen met een functie van hoofd- en buurtontsluiting ter plaatse van de spoorweg-overgangen ten behoeve van het wegverkeer;
 • d. detailhandel en horeca uitsluitend in de stationsaccommodatie;
 • e. (overdekte) wachtruimtes;
 • f. fietsenstallingen;
 • g. verhardingen;
 • h. groen- en parkeervoorzieningen;
 • i. kunstwerken;
 • j. geluidwerende voorzieningen;
 • k. voorzieningen van algemeen nut.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorend bouwwerken gelden de volgende regels:

14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het railverkeer, zoals portalen ten behoeve van de bovenleiding, mag niet meer bedragen dan 5 meter;
 • b. de hoogte van fietsenstallingen mag niet meer bedragen dan 2 meter;
 • c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 meter.
14.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, afmetingen van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.
14.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. seksinrichtingen;
 • b. wonen;
 • c. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • d. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.