direct naar inhoud van Artikel 15 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Woongebied Borne Midden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBM2012-vg01

Artikel 15 Verkeer - Verblijfsgebied

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende bestemmingen;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. speeltoestellen, straatmeubilair en kunstwerken;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - autoboxen';
 • f. een garage, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage';
 • g. een parkeergarage, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. speeltoestellen, straatmeubilair en kunstwerken;
 • j. parkeervoorzieningen;
 • k. waterpartijen en watergangen;
 • l. voorzieningen van algemeen nut;
 • m. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • n. transport, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater;
 • o. afvalcontainers.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de hoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • c. de bouwhoogte van garageboxen mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 • d. de bouwhoogte van speeltoestellen en kunstwerken mag maximaal 5 meter bedragen;
 • e. de bouwhoogte van een afvalcontainer mag maximaal 2 meter bedragen en de oppervlakte maximaal 4 m² (bij bovengronds plaatsen);
 • f. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de verkeersregeling, wegaanduiding of verlichting, mag niet meer bedragen dan 6 meter; de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, meg niet meer bedragen dan 3 meter.
15.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, afmetingen van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.
15.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.