direct naar inhoud van Artikel 8 Groen
Plan: Woongebied Borne Midden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBM2012-vg01

Artikel 8 Groen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. een lpg-vulpunt, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'vulpunt lpg';
 • c. een kinderboerderij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kinderboerderij';
 • d. een voorzieningen van algemeen nut, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';
 • e. wandel- en fietspaden;
 • f. verhardingen;
 • g. speeltoestellen, straatmeubilair en kunstwerken;
 • h. waterpartijen en watergangen;
 • i. inritten en uitwegen;
 • j. afvalcontainers;
 • k. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • l. transport, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van speeltoestellen en kunstwerken mag maximaal 5 meter bedragen;
 • b. de hoogte van een geluidscherm en geluidswal mag maximaal 5 meter bedragen;
 • c. de hoogte van een afvalcontainer mag maximaal 2 meter bedragen en de oppervlakte maximaal 4 m² (bij bovengronds plaatsen);
 • d. e hoogte van voorzieningen van algemeen nut mag maximaal 3 meter bedragen en de oppervlakte maximaal 15 m²;
 • e. de hoogte van overige bouwwerken mag maximaal 3 meter bedragen.
8.3 Afwijking van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken voor de bouw van een aanlegsteiger, met dien verstande dat de oppervlakte maximaal 20 m² en de hoogte maximaal 2 meter mag bedragen.

8.4 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, afmetingen van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.
8.5 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.