direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Woongebied Borne Midden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBM2012-vg01

1.1 Aanleiding

Dit bestemmingsplan maakt onderdeel uit van het actualiseringstraject van de bestemmingsplannen in de gemeente Borne. Doel van dit traject is om per 1 juli 2013 voor het gehele gemeentelijk grondgebied te komen tot bestemmingsplannen met een overeenkomstige plansystematiek waarin een eenduiding juridisch kader wordt gehanteerd.

Middels het actualiseringstraject wordt eveneens invulling gegeven aan de verplichting vanuit de Wro die stelt dat per 1 juli 2013 voor het hele gemeentelijk grondgebied actuele bestemmingsplannen (niet ouder dan 10 jaar) vastgesteld moeten zijn. Daarnaast voldoet dit nieuwe bestemmingsplan aan de digitale verplichting die sinds 1 januari 2010 van kracht is. Ten slotte wordt in de juridische regeling rekening gehouden met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die per 1 oktober 2010 van kracht is geworden.

De vigerende bestemmingsplannen voor het plangebied Woongebied Borne Midden zijn inmiddels ouder dan 10 jaar en dienen dus geactualiseerd te worden. Ondanks het feit dat de plannen verouderd zijn, zijn ze nog wel goed bruikbaar. In dit kader wordt dan ook daar waar mogelijk getracht zoveel mogelijk aan te sluiten op de vigerende planvoorschriften. Veranderingen die tussentijds hebben plaatsgevonden worden meegenomen in dit conserverende bestemmingsplan.