direct naar inhoud van 5.3 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Woongebied Borne Midden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBM2012-vg01

5.3 Bedrijven en milieuzonering

5.3.1 Algemeen

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient in ruimtelijke plannen rekening te worden gehouden met afstemming tussen gevoelige functies en milieuhinderlijke functies. Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe en bestaande bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de afstemming tussen functies kunnen de richtlijnen in de VNG-handreiking "Bedrijven en milieuzonering" (2009) gehanteerd worden om de afstand te bepalen tussen woningen en de verschillende bedrijfscategorieën. Deze afstemming beperkt zich tot de volgende milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof.

5.3.2 Situatie plangebied

Binnen het plangebied is een aantal bedrijven gevestigd. Deze bedrijven zijn in paragraaf 2.3.5 opgesomd. De bedrijven in het plangebied leiden niet tot onaanvaardbare milieuproblemen. De meeste bedrijven vallen in milieucategorie 2 of lager waardoor de gevolgen voor de omgeving zeer beperkt zijn.

Het bedrijf aan de Grotestraat 12, autobedrijf Diepenmaat, valt onder milieucategorie 2. Twee andere bedrijven vallen onder de milieucategorie 3.1, dit betreft Velthof veevoeders aan de Grotestraat 58/60 en Nieuwkamp Natuursteen aan de Grotestraat 72. Op basis van de VNG handreiking vallen deze bedrijven beide onder milieucategorie 3.1.

Deze bedrijven leiden niet tot onaanvaardbare milieuproblemen. Het beleid van de gemeente is niet gericht op actief verplaatsen van de bedrijven. De bedrijven in milieucategorie 3.1 zijn specifiek aangeduid in dit bestemmingsplan, bij beëindiging van deze bedrijfsactiviteiten kunnen alleen bedrijven in bedrijfscategorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij dit bestemmingsplan worden toegelaten.

Het LPG-vulpunt in het Dr. Stompspark (aan de Rondweg) betreft een categorie 3.2 inrichting. De afstand tot gevoelige bestemmingen is hier voldoende om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te waarborgen.

In het plangebied is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Door middel van het positief bestemmen van de bestaande bedrijven worden deze bedrijven niet in de bedrijfsvoering beperkt als gevolg van de vaststelling van dit plan.