direct naar inhoud van 5.6 Watertoets
Plan: Woongebied Borne Midden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBM2012-vg01

5.6 Watertoets

5.6.1 Waterbeheer en watertoets

De initiatiefnemer dient in dat kader in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over het ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van Waterschap Regge en Dinkel, verantwoordelijk voor het waterkwantiteitsen waterkwaliteitsbeheer.

5.6.2 Beleid duurzaam waterbeheer

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het Waterschap en de gemeente nader wordt behandeld.

Europa

  • Kaderrichtlijn Water (KRW)

Nationaal

  • Nationale Waterplan (NW)
  • Waterbeleid voor de 21e eeuw (WB21)
  • Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
  • Waterwet

Provinciaal

  • Omgevingsvisie Overijssel.

Waterschapsbeleid

De vijf waterbeheerplannen beschrijven het beleid van de vijf Waterschappen in Rijn-Oost. De hoofdthema's zijn: het waarborgen van veiligheid, het watersysteembeheer en het ontwikkelen van de afvalwaterketen. Ook opgenomen zijn de maatregelen voor het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Waterbeheer 21e eeuw. De Waterschappen hebben voor het uitvoeren van de maatregelen een resultaatsverplichting. De plannen omvatten ook een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen voor de periode tot en met 2015.

Wat betreft gebiedsprocessen op Twentse schaal, is het de uitdaging om een duurzame balans te vinden tussen de verschillende (kwantitatieve) gebruiksfuncties van het grond- en oppervlaktewater. Met ingang van 2010 zal de GGOR een bijdrage leveren om de verschillen tussen de gewenste en actuele situatie beter inzichtelijk te maken. Regge en Dinkel hanteert hierbij als vertrekpunt het 'contextueel waterbeheer': het zoeken en vinden van een samenhang tussen onze doelstellingen en de waarden die de samenleving en onze omgeving aan water toekent.

Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijk rioleringsplan 2011-2016 is gericht op het creƫren van een gezond en veerkrachtig watersysteem en een duurzame waterketen. Concreet houdt dit onder meer in dat hemelwater niet wordt vermengd met vuil water, maar afzonderlijk wordt verwerkt. Het schone hemelwater wordt bij voorkeur op de locatie waar het valt vastgehouden of geborgen. Als dat niet kan, wordt het afgevoerd naar oppervlaktewater. In het beleid is de gemeentelijke zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater uitgewerkt.

5.6.3 Situatie plangebied

Het plangebied is grotendeels bebouwd en verhard. Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Het plangebied ligt niet binnen de kern- of beschermingszone van een waterkering. Binnen het plangebied is grotendeels een gemengd rioleringsstelsel aanwezig.

Het onderhavig bestemmingsplan is in hoofdzaak consoliderend, met een aantal kleinschalige ontwikkelingen. Bij de uitvoering van de watertoets is rekening gehouden met deze ontwikkelingen.

Dit bestemmingsplan biedt weinig tot geen mogelijkheden om het watersysteem en -beheer te verbeteren. Wel dient bij eventuele ontwikkelingen gestreefd te worden naar kansen tot verbetering van de waterhuishouding.

Het waterschap heeft bij e-mail van 29 augustus 2012 laten weten dat, gezien het actualiserende karakter van het plan, een normale waterparagraaf op te nemen.

5.6.4 Conclusie

Voorliggend bestemmingsplan betreft een conserverend plan, waarin geen grote ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Het plan is daarom niet in strijd met waterstaatkundige belangen.