direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingen
Plan: Woongebied Borne Midden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBM2012-vg01

6.3 Bestemmingen

Het plan kent in totaal 13 bestemmingen en 5 dubbelbestemmingen. Deze worden hierna kort toegelicht.
Bestemmingen
Artikel 3 Bedrijf

De bestemming Bedrijf is gegeven aan bestaande bedrijven in het plangebied. In principe zijn alleen bedrijven en bedrijfsactiviteiten toegestaan die vallen onder categorieën A en B van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'. Behalve daar waar de bedrijven specifiek zijn aangeduid zijn andersoortige bedrijven mogelijk. In deze bestemming komen de volgende specifieke aanduidingen voor: 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' (vm), 'bedrijf tot en met categorie 2', 'bedrijf van categorie 1' en 'bedrijf tot en met categorie 3.1' en 'bedrijf tot en met categorie 3.2'. Ten aanzien van de bebouwingsmogelijkheden is bepaald dat gebouwen uitsluitend binnen de bouwvlakken mogen worden gebouwd, de bouwvlakken mogen geheel worden bebouwd.

Artikel 4 Detailhandel

Voor veel van de aanwezige winkels in het plangebied is de bestemming Detailhandel opgenomen. Op de begane grondlaag van het pand mag detailhandel plaatsvinden. Vanaf de eerste verdieping van de panden is de functie wonen toegestaan. Een aantal percelen zijn voorzien van een nadere aanduiding, dit ten behoeve van de functie perifere detailhandel en supermarkt.

In deze bestemming zijn wijzigingsregels opgenomen voor het wijzigen van de bestemming in de bestemming Wonen waarmee de functie wonen op het gehele perceel wordt toegestaan. Tevens is het mogelijk om de bestemming te wijzigen naar de bestemming Dienstverlening.

Artikel 5 Dienstverlening

Binnen de bestemming Dienstverlening zijn dienstverlenende bedrijven mogelijk. Deze functie kan gecombineerd worden met wonen. De bestemming kan ook geheel gewijzigd worden in de bestemming Wonen, hiervoor zijn wijzigingsregels opgenomen. Ten aanzien van de bebouwingsmogelijkheden is bepaald dat uitsluitend binnen het bouwvlak mag worden gebouwd. Het op de planverbeelding opgenomen bouwvlak mag geheel bebouwd worden.

Artikel 6 Gemengd - 1

De bestemming Gemengd-1 is opgenomen voor percelen waar verschillende activiteiten zijn toegestaan, zoals dienstverlening, bedrijven, maatschappelijk en wonen. Bedrijfsactiviteiten zijn alleen toegestaan als deze beperkte hinder is voor omliggende objecten. Tevens zijn nadere aanduidingen opgenomen zoals 'specifieke vorm van bedrijf - sbi code 267' (sb-sbi267) ten behoeve van een natuursteenbewerkend bedrijf en 'specifieke vorm van bedrijf - sbi code 5121' (sb-sbi5121) ten behoeve van een bedrijf dat veevoeders verwerkt en verkoopt. Ook zijn er op sommige percelen aanduidingen opgenomen ten behoeve van afwijkend gebruik, bijvoorbeeld een nutsbedrijf, horeca, detailhandel, maatschappelijk en een verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg.

Artikel 7 Gemengd - 2

De bestemming Gemengd-2 is van toepassing op de percelen Stationsstraat 7 en 9. Het is toegestaan om hier te wonen. Verder is zakelijke en maatschappelijke dienstverlening toegestaan. Dienstverlening met direct contact met het publiek moet op de begane grond worden uitgeoefend.

Artikel 8 Groen

Aan de beeld- en structuurbepalende groenvoorzieningen is de bestemming Groen gegeven. Naast groenvoorzieningen zijn hier onder andere ook wandel- en fietspaden toegestaan, speeltoestellen, straatmeubilair en kunstwerken, water, in- en uitritten toegestaan. Ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut mag een gebouw maximaal 15 m2 bedragen, voor het overige zijn gebouwen niet toegestaan. De maximale hoogte van bouwwerken bedraagt 3 meter, van speeltoestellen en kunstwerken bedraagt de maximale hoogte 5 meter. Tevens zijn aanduidingen opgenomen ten behoeve van een lpg-vulpunt ('vu') en een kinderboerderij ('kb').

Artikel 9 Horeca

Voor enkele horecavoorzieningen in het plangebied is de bestemming Horeca opgenomen. Er is in dit plangebied horeca tot en met categorie 1a uit de Lijst van Horeca-activiteiten toegestaan. Daar waar horeca in andere categorieën aanwezig is wordt deze op de planverbeelding specifiek aangeduid. Horeca mag uitsluitend op de begane grond uitgeoefend worden. Deze bestemming mag gecombineerd worden met een woonfunctie. De woonfunctie is alleen vanaf de eerste verdieping toegestaan.

Artikel 11 Maatschappelijk

Voor meerdere maatschappelijke voorzieningen, zoals de begraafplaats, de cluster voorzieningen aan het Watertorenerf, de scholen en de woon-zorgvoorzieningen, is de bestemming Maatschappelijk opgenomen. Hierbinnen zijn medische en zakelijke dienstverlening alsmede een tandtechnisch laboratorium toegestaan. Op de planverbeelding is een bouwvlak opgenomen waarbinnen de bebouwing mag worden opgericht, het bouwvlak mag geheel bebouwd worden, tenzij er een bebouwingspercentage is aangegeven op de verbeelding. Ter plaatse van het Watertorenerf is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, onder de gestelde voorwaarden kan de bestemming Maatschappelijk worden gewijzigd naar Wonen.

Artikel 12 Tuin

Voor- of zijtuinen zijn bestemd als Tuin. Ook hebben enkele binnentuinen de bestemming Tuin. Binnen de bestemming Tuin mag niet gebouwd worden, met uitzondering van erfafscheidingen, portaal en erker. Ook is het oprichten van een carport toegestaan binnen deze bestemming. De situering van de bestemming is zodanig gekozen, dat het straatbeeld niet of zo weinig mogelijk door bijgebouwen wordt beïnvloed. Dit laat de mogelijkheid open om een eenvoudige, ruime bebouwingsregeling toe te passen.

Artikel 13 Verkeer

De doorgaande routes door het plangebied hebben de bestemming Verkeer. Dit zijn onder andere de Grotestraat, de Prins Berhardlaan, de Azelosestraat en de Bornebroeksestraat. Buiten afvalcontainers en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die noodzakelijk zijn voor het verkeer mag niet worden gebouwd op deze gronden.

Artikel 14 Verkeer - Railverkeer

De spoorlijn in het westen van het plangebied heeft de bestemming Verkeer - Railverkeer. Gebouwen mogen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd. Daarnaast zijn bijbehorende voorzieningen zoals fietsenstallingen toegestaan.

Artikel 15 Verkeer - Verblijfsgebied

De woonstraten, woonerven, paden een buurtstraten zijn bestemd als Verkeer - Verblijfsgebied. Deze gronden zijn mede bedoeld voor groenvoorzieningen, speeltoestellen, straatmeubilair, kunstwerken, parkeervoorzieningen enzovoorts. Ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut mogen gebouwen worden opgericht met een maximale maat van 15 m2. De hoogte van speeltoestellen en kunstwerken mag maximaal 5 meter bedragen. Aparte aanduidingen zijn opgenomen voor nutsvoorzieningen ('nv'), garages ('ga'), autoboxen ('sv-ab') en parkeergarages ('pg').

Artikel 16 Wonen

De woningen binnen het plangebied zijn bestemd als Wonen. Binnen deze bestemming zijn de aanduidingen 'vrijstaand', 'twee-aaneen', 'gestapeld' en 'aaneengebouwd' opgenomen. Ter plaatse zijn alleen de aangeduide type woningen toegestaan. Binnen de bestemming Wonen mogen hoofdgebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak worden opgericht. Per type woning is bepaald wat de minimale breedte is van de bouwpercelen. Door middel van het envelop-principe is bepaald wat de toegestane dakhelling van de woningen is. Bijgebouwen mogen in en buiten het bouwvlak worden gebouwd, het maximale oppervlakte aan bijgebouwen is afhankelijk van de perceelsomvang. Deafstand van bijgebouwen tot de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten minste 3 meter.

Binnen de bestemming Wonen is een beroep aan huis rechtstreeks toegestaan. De werkzaamheden mogen plaatsvinden binnen de woning en bijbehorende bouwwerken, mits de oppervlakte hiervan niet meer bedraagt dan 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en de daarbij behorende bouwwerken met een maximum van 45 m2.

Dubbelbestemmingen

Artikel 17 Leiding - Gas

Ter plaatse van de dubbelbestemming Leiding - Gas zijn de gronden, naast de andere geldende bestemming, mede bestemd voor de bescherming van de aanwezige gasleiding. In deze bestemming zijn regels opgenomen die ervoor zorgen dat de gasleiding niet beschadigd wordt door bodemverstorende activiteiten.

Artikel 18 Leiding - Riool

Ter plaatse van de rioolpersleiding bij het Van Speijkplein is de dubbelbestemming Leiding - Riool opgenomen om ervoor te zorgen dat de leiding niet beschadigd wordt door bodemroerende activiteiten.

Artikel 19, 20 en 21 Waarde - Archeologie

De dubbelbestemming Waarde - Archeologie is toegewezen aan de gronden waar op basis van de archeologische verwachtingskaart een hoge archeologische waarde geldt. Deze gronden zijn mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de eventueel aanwezige archeologische waarden.