direct naar inhoud van 8.2 Inspraak
Plan: Woongebied Borne Midden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBM2012-vg01

8.2 Inspraak

De Wro bevat geen procedurevoorschriften met betrekking tot de inspraak en is in de Wro zelf niet verplicht gesteld. Dat neemt niet weg dat het de gemeente vrij staat toch inspraak te verlenen bijvoorbeeld op grond van de gemeentelijke inspraakverordening. In relatie daarmee bepaalt artikel 150 van de Gemeentewet onder meer dat in een gemeentelijke inspraakverordening moet worden geregeld op welke wijze bovenbedoelde personen en rechtspersonen hun mening kenbaar kunnen maken.

Vanaf 7 december 2012 heeft het voorontwerpbestemmingsplan gedurende drie weken voor de inspraak ter inzage gelegen. In totaal zijn 15 inspraakrecaties ingediend. Deze reacties hebben geleid tot enkele wijzigingen aan het voorontwerpbestemmingsplan. De inspraaknota is opgenomen in bijlage 7 van dit bestemmingsplan.