direct naar inhoud van Artikel 10 Groen
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

Artikel 10 Groen

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - aarden wal' tevens de aanleg, instandhouding en bescherming van de aarden wal;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'geluidswal' een geluidswal
 • d. wandel- en fietspaden;
 • e. speeltoestellen, straatmeubilair en kunstwerken;
 • f. waterpartijen en watergangen;
 • g. inritten en uitwegen;
 • h. voorzieningen van algemeen nut;
 • i. afvalcontainers;
 • j. verhardingen;
 • k. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • l. transport, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater.
10.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan;
 • b. de bouwhoogte van speeltoestellen en kunstwerken mag maximaal 5 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een afvalcontainer mag maximaal 2 m bedragen en de oppervlakte maximaal 4 m² (bij bovengronds plaatsen);
 • d. de bouwhoogte van een geluidswal en een aarden wal mag maximaal 3 meter bedragen;
 • e. de bouwhoogte van overige bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen.
10.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken voor:

 • a. de bouw van een aanlegsteiger, met dien verstande dat de oppervlakte maximaal 20 m² en de bouwhoogte maximaal 2 m mag bedragen.
10.4 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, afmetingen van bouwwerken geen gebouwen zijnde:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.
10.5 Afwijken van de gebruiksregels

Bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken voor:

 • a. de realisatie van parkeervoorzieningen.