direct naar inhoud van Artikel 13 Sport
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

Artikel 13 Sport

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sport, sportactiviteiten, sportvelden en sportverenigingen;
 • b. dagrecreatie voorzieningen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' tevens het uitoefenen van activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening, met dien verstande dat een functiewijziging naar een geluidsgevoelige functie niet toegestaan;
 • d. evenementen;
 • e. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - bergbezinkbassin', voor een bergbezinkbassin;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' tevens een bedrijfswoning;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - kiosk' tevens een kiosk;

met de daarbij behorende:

 • h. ondergeschikte horeca;
 • i. voorzieningen van algemeen nut;
 • j. afvalcontainers;
 • k. verhardingen, wegen, langzaamverkeersroutes en parkeervoorzieningen;
 • l. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • m. groenvoorzieningen;
 • n. overige bij de bestemming behorende voorzieningen.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Gebouwen, niet zijnde bedrijfswoningen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen, met inachtneming van het bepaalde in sub d en f, uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' een maximum bebouwingspercentage is aangegeven, in welk geval de oppervlakte van gebouwen niet meer mag bedragen dan het aangegeven bebouwingspercentage;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen mag maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte bedragen;
 • d. in afwijking van het bepaalde in sub a mogen gebouwen ten dienste van de bestemming ook buiten de bouwvlakken worden gebouwd, met dien verstande dat de oppervlakte maximaal 1% van de gronden behorende bij een sportvereniging mag bedragen;
 • e. de bouwhoogte van de in sub d bedoelde gebouwen mag maximaal 6 m bedragen;
 • f. in afwijking van het bepaalde in sub a en in aanvulling op het bepaalde in sub d geldt dat buiten de bouwvlakken voorzieningen van algemeen nut en een kiosk zijn toegestaan met een bouwhoogte van 3 m en een maximale oppervlakte van 15 m².

13.2.2 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. een bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning;
 • b. de bouwhoogte van bedrijfswoningen mag maximaal 4 m bedragen;
 • c. bouwdelen van ondergeschikte betekenis aan de voorgevel mogen niet meer dan tweederde van de breedte van het dakvlak beslaan.

13.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel maximaal 1 m mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van sporttoestellen, speeltoestellen en kunstwerken mag maximaal 5 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een afvalcontainer, mag maximaal 2 m bedragen en de oppervlakte maximaal 4 m² (bij bovengronds plaatsen);
 • d. de bouwhoogte van ballenvangers mag maximaal 10 m bedragen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'maximale hoogte lichtmasten (m)' mag de bouwhoogte van de lichtmasten niet meer bedragen dan de aangegeven bouwhoogte.
13.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, afmetingen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampen bestrijding.
13.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 13.2 voor het oprichten van een antenne-installatie, mits:

 • a. de oppervlakte van de bij de antenne-installatie behorende bebouwing niet meer gaat bedragen dan 50 m2, dan wel zoveel meer als noodzakelijk is voor de plaatsing van een antenne-installatie met bijbehorende apparatuur en installaties;
 • b. de antenne-installatie wordt geplaatst binnen een bouwvlak dan wel in de directe nabijheid van een bestaand groter infrastructureel element, zoals een rijks- of provinciale weg dan wel een spoorlijn;
 • c. de plaatsing van de antenne-installatie op de betreffende locatie noodzakelijk is voor een vlakdekkend (inter)nationaal netwerk voor mobiele telecommunicatie, in verband waarmee in elk geval dient te worden aangetoond dat gebruik van een andere antennemast elders (site-sharing) niet tot de mogelijkheden behoort;
 • d. de bouwhoogte van de antenne-installatie niet meer gaat bedragen dan 20 meter, dan wel zoveel meer aantoonbaar noodzakelijk is voor het in sub c genoemde vlakdekkend (inter)nationaal netwerk, met een maximum tot 40 meter;
 • e. de in het plan aan de omliggende gronden toegekende functies en waarden alsmede de belangen van de gebruikers daarvan niet onevenredig worden geschaad.
13.5 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van, of het laten gebruiken van de in de bestemming aangegeven gronden en bouwwerken voor:

13.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 13.1 sub c voor een functiewijziging naar een geluidgevoelige functie, met dien verstande dat voldaan wordt aan de Wet geluidhinder.