direct naar inhoud van Artikel 14 Tuin
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

Artikel 14 Tuin

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen en verhardingen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen met daarbij behorende:

 • a. water- en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • b. voorzieningen van algemeen nut;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin - aarden wal' de aanleg, instandhouding en bescherming van de aarden wal.
14.2 Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van perceel- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 1 m bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin - aarden wal' mag de bouwhoogte van een aarden wal maximaal 3 meter bedragen;
 • d. aan een voorgevel dan wel aan een zijgevel van het hoofdgebouw die gericht is op de weg of het openbare groen, mag een portaal of erker worden gebouwd, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte mag maximaal 6 m² bedragen;
  • 2. de diepte mag maximaal 1,5 m bedragen;
  • 3. de goothoogte mag maximaal 3 m bedragen;
  • 4. de afstand tussen de portaal of erker tot de voorperceelsgrens mag minimaal 1 m bedragen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bestaande bijgebouwen' mogen de bestaande bijgebouwen gehandhaafd blijven, met dien verstande dat in geval van nieuwbouw:
  • 1. de maximale oppervlakte niet meer mag bedragen dan de bestaande oppervlakte;
  • 2. de goot- en bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de bestaande goot- en bouwhoogte;
 • f. ter plaatse van de aanduiding ´specifieke bouwaanduiding - overkapping' is een overkapping met een bouwhoogte van maximaal 3 m toegestaan.
14.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegde gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.2 sub a voor de bouw van erfafscheidingen met een maximale hoogte van 2 m, met dien verstande dat er vanaf 1 m hoogte sprake dient te zijn van een open constructie (minimaal 80% open).