direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende bestemmingen;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. speeltoestellen, straatmeubilair en kunstwerken;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - autoboxen' autoboxen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. waterpartijen en watergangen;
 • g. voorzieningen van algemeen nut;
 • h. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • i. transport, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater;
 • j. afvalcontainers.
16.2 Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd waarbij ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - autoboxen' uitsluitend autoboxen zijn toegestaan;
 • b. de bouwhoogte van speeltoestellen en kunstwerken mag maximaal 5 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van garageboxen mag maximaal 3 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een afvalcontainer mag maximaal 2 m bedragen en de oppervlakte maximaal 4 m² (bij bovengronds plaatsen);
 • e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling, de wegaanduiding of de verlichting, mag maximaal 3 m bedragen.
16.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, afmetingen van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.