direct naar inhoud van Artikel 17 Water
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

Artikel 17 Water

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. waterberging;
  • b. waterhuishouding;
  • c. waterpartijen en watergangen;
  • d. groenvoorzieningen en taluds;
  • e. medegebruik voor extensieve recreatie;
  • f. infiltratievoorzieningen;
  • g. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - aanleg- en vissteiger' zijn aanleg- en vissteigers toegestaan.
17.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

  • a. op de gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan;
  • b. de bouwhoogte van aanleg- en vissteigers mag maximaal 3 m bedragen;
  • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 3 m bedragen.
17.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 17.1 sub g voor het toestaan van aanleg- en vissteigers buiten de aanduidingsgrenzen van de aanduiding 'specifieke vorm van water - aanleg- en vissteiger', met dien verstande dat hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.