direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

1.1 Aanleiding

Voor u ligt het bestemmingsplan "Woongebied Borne West" van de gemeente Borne. Dit bestemmingsplan maakt onderdeel uit van het actualiseringstraject van bestemmingsplannen in de gemeente Borne. Doel van dit traject is te komen tot actuele bestemmingsplannen in de gehele gemeente Borne, waarbij een eenduidig en helder juridisch-planologisch kader wordt gehanteerd.

Middels het actualiseringstraject wordt eveneens invulling gegeven aan de actualisatieverplichting vanuit de Wet ruimtelijke ordening. Deze actualisatieverplichting houdt in dat bestemmingsplannen die voor 1 juli 2008 ouder waren dan 5 jaar, per 1 juli 2013 geactualiseerd moeten zijn. Daarnaast voldoet dit nieuwe bestemmingsplan aan de digitale verplichting die sinds 1 januari 2010 van kracht is.

Het voorliggende bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard. Dit betekent dat de huidige situatie zoveel mogelijk opnieuw planologisch wordt vastgelegd. Wijzigingen die tussentijds hebben plaatsgevonden worden wel meegenomen in dit bestemmingsplan. Door met de plansystematiek aan te sluiten bij de algemeen gehanteerde plansystematiek in de gemeente Borne ontstaat een zo uniform mogelijke bestemmingsplansystematiek en daarmee een duidelijk en eenduidig toetsingskader in de gehele gemeente Borne.