direct naar inhoud van 2.2 Functionele structuur
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

2.2 Functionele structuur

Het plangebied omvat het gehele westelijke deel van de kern Borne. In het gebied is sprake van een veelvoud aan verschillende functies. Het gaat hierbij om functies als wonen, maatschappelijke voorzieningen, detailhandel en dienstverlening, horeca, bedrijvigheid en sport-, speel- en recreatieve voorzieningen. Het voert te ver om alle verschillende functies en voorkomende bedrijven en instellingen in detail toe te lichten. Benadrukt wordt dat het voorliggende bestemmingsplan conserverend van aard is en de huidige gebruiksmogelijkheden van percelen en gebouwen opnieuw vastlegt. Dit betekent dat indien het uitoefenen van een bepaalde functie op basis van het geldende bestemmingsplan mogelijk is, dit ook mogelijk zal blijven op basis van dit bestemmingsplan.

2.2.1 Wonen

Wonen is de voornaamste functie in het plangebied. In subparagraaf 2.1.3 is uitgebreid ingegaan op de opbouw van de wijken en de bebouwingsstructuur in de wijken. In het plangebied is sprake van verschillende typen woningen.

2.2.2 Maatschappelijke voorzieningen

Binnen het plangebied komen diverse maatschappelijke voorzieningen voor. Enkele maatschappelijke voorzieningen binnen het plangebied zijn:

  • het cellencomplex en oefencentrum (met klimtoren) van de Regiopolitie Twente;
  • diverse onderwijsinstellingen (o.a. Jan Ligthartschool, 't Oldhof, Flora, de Zonnebloem);
  • Kinderopvang (o.a. De Wingerd, 't Ridderspoor)
  • een begraafplaats;
  • diverse kerken (o.a. Baptisten Gemeente Borne, Nieuwe Kerk).
2.2.3 Detailhandel en dienstverlening

Het plangebied kent diverse detailhandelsvestigingen. Op de hoek Azelosestraat/ Anemoon bevindt zich een concentratie van detailhandel (voornamelijk dagelijkse detailhandel). Ook langs de Deldensestraat bevinden zich diverse detailhandelsvestigingen (zowel dagelijkse- als niet-dagelijkse detailhandel). Verder bevindt zich temidden van de wijk Letterveld-Zuid een wijkwinkelcentrum waarbinnen o.a. de supermarkt Nettorama gevestigd is.

Naast detailhandel is er in het plangebied ook sprake van diverse dienstverlenende bedrijven. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan een beautysalon, fysiotherapie, fietsenhandel en een kringloopbedrijf. Ook komen er in het plangebied diverse kantoren voor. Dit betreffen zowel reguliere kantoren als kantoren ten behoeve van een aan huis verbonden bedrijf of beroep.

2.2.4 Horeca

Verspreid over het plangebied bevind zich een aantal cafetaria's. Voor het overige concentreert de horeca in het plangebied zich met name langs 't Wooldrik. Hier bevinden zich 't Pannenkoekenhuis Borne en Kids City. Daarnaast is in de sportkantines behorende bij de diverse verenigingen sprake van ondergeschikte horeca.

2.2.5 Bedrijven

Naast de aan huis verbonden bedrijven en beroepen komt er verspreid over het plangebied bedrijvigheid voor. Deze bedrijvigheid komt zowel voor in de woonwijken als aan de randen van het plangebied. Enkele voorbeelden van binnen het plangebied voorkomende bedrijven zijn:

  • Wagener Bouwmaterialen;
  • Stegehuis Technische Installaties;
  • Wiggers Parket.

Voor alle binnen het plangebied voorkomende bedrijvigheid is een passende planologische regeling in dit bestemmingsplan opgenomen. Deze regeling sluit aan bij de bestaande planologische situatie. In verband met de ligging van deze bedrijven in een woonomgeving is het niet wenselijk deze bedrijven nieuwe planologische (uitbreidings)mogelijkheden te bieden.

Binnen het plangebied bevinden zich geen bedrijven die onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vallen. Net buiten het plangebied bevindt zich wel een bedrijf die onder het Bevi valt. Dit betreft het benzineservicestation met LPG aan de Azelosestraat. Dit bedrijf kent, door de aanwezigheid van een LPG-installatie, een plaatsgebonden risicocontour die voor een deel binnen het plangebied valt. In voorliggend bestemmingsplan zal deze risicocontour worden vastgelegd op de verbeelding en in de regels. Binnen de plaatsgebonden risicocontour mogen bij recht geen nieuwe kwetsbare objecten (zoals woningen) worden gerealiseerd.

2.2.6 Sport-, speel- en recreatieve voorzieningen

Met name door de aanwezigheid van sportpark 't Wooldrik heeft het plangebied op het gebied van sportvoorzieningen een belangrijke functie voor de gehele kern Borne. Sportpark 't Wooldrik huisvest een groot aantal verenigingen op één terrein. Verspreid over het sportpark komt bebouwing voor in de vorm van sportkantines, kleedkamers en dergelijke. Naast de vele sportvelden bevinden zich op het sportpark een overdekt zwembad en een sporthal waar o.a. tennis en squash wordt uitgeoefend.

Aan de Deldensestraat bevindt zich sportvereniging Borne '28. Deze vereniging biedt diverse sporten als gymnastiek, turnen, volleybal, bewegen & muziek en fitness aan.

Verder bevindt zich aan 't Wooldrik binnenspeeltuin Kids City. Kids City biedt kinderen veel faciliteiten als een binnenspeeltuin, een kinderbioscoop, een kinderdiscotheek etc. Verder biedt Kids City de mogelijkheid tot het houden van diverse (kinder)feestjes en is er een restaurant aanwezig.

2.2.7 Kabels en leidingen

In het plangebied loopt een 380 KV hoogspanningsleiding. Deze leiding loopt van Zwolle naar Hengelo en kruist het plangebied. De leiding kent een veiligheidszone van 36 m aan weerszijden van het hart van de hoogspanningsleiding. Binnen deze zone zijn in principe geen nieuwe gevoelige functies als woningen toegestaan. De veiligheidszone wordt vastgelegd op de verbeelding en in de regels van dit bestemmingsplan.

Langs de noordzijde van de spoorlijn Enschede- Almelo loopt een hogedruk gasleiding van 6 inch en 40 Bar van de Nederlandse Gasunie N.V. Net achter de Azelosestraat kruist deze gasleiding het spoor ondergronds en dringt deze leiding het plangebied binnen om vervolgens evenwijdig met de Beerninksweg het plangebied te verlaten. Het tracé van deze gasleiding zal worden vastgelegd op de verbeelding. Het betreft een regionale gastransportleiding waardoor aan weerszijden van het hart van deze leiding een belemmerende strook van 2 x 4 m opgenomen moet worden. Binnen deze strook mag bij recht geen nieuwe bebouwing worden opgericht.