direct naar inhoud van 3.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Structuurvisie Borne (ontwerp)

De gemeente Borne heeft begin 2008 besloten om voor het totale grondgebied van de gemeente een structuurvisie op te stellen. Deze structuurvisie heeft betrekking op de periode 2010-2030. In het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, die per 1 juli 2008 in werking is getreden, is elke gemeente verplicht één of meerdere structuurvisies op te stellen voor het gehele grondgebied. Naast deze wettelijke verplichting maken nieuwe inzichten, diverse grootschalige plannen en ontwikkelingen in en rond Borne een actueel ruimtelijk sturingsmiddel noodzakelijk. In de structuurvisie zijn ondermeer keuzes gemaakt over de wijze waarop Borne zich binnen de Netwerkstad wil profileren én via welke strategie zij deze keuze concreet wil verwerkelijken. Hiertoe is ingegaan op het imago dat de gemeente Borne wil uitstralen, het profiel dat de gemeente nastreeft en de vraag hoe aan het stedelijk gebied, de bedrijventerreinen en het landelijk gebied een ‘Borns’ karakter kan worden gegeven.

De structuurvisie omvat tevens een kaart waarop schematisch de voorgestane ontwikkelingen worden weergegeven. Een uitsnede van deze structuurvisiekaart is opgenomen in figuur 3.3.

afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01_0007.png"

Figuur 3.3) Uitsnede structuurvisiekaart (Bron: Gemeente Borne)

De structuurvisie voorziet een aantal maatregelen in het plangebied. Zo wil men het bestaande bedrijventerrein langs de Steenbakkersweg, sportpark 't Wooldrik en de laanbeplanting langs de radialen Azelosestraat en Deldensestraat revitaliseren. In het plangebied bevindt zich tevens een inbreidingslocatie voor woningbouw en wil men extra aandacht besteden aan beeldkwaliteit bij de entree tot Borne via de Deldensestraat.

Benadrukt wordt dat het voorliggende bestemmingsplan conserverend van aard is en geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Indien de hiervoor genoemde maatregelen niet te realiseren zijn binnen de planologische kaders van dit bestemmingsplan, zal hiervoor een separate planologische procedure doorlopen moeten worden.

3.3.2 Structuurplan uitbreiding Borne

Het Structuurplan Uitbreiding Borne is in 2002 vastgesteld, waarna in 2004 een verkeersparagraaf (Verkeersstructuur Uitbreiding Borne; nut en noodzaakstudie) is toegevoegd. Het structuurplan is opgesteld om op (korte) termijn de ontwikkeling van woningbouw- en bedrijvenlocaties mogelijk te maken en een samenhangende en integrale ruimtelijke visie voor het te voeren ruimtelijk beleid voor het gemeentelijk grondgebied te hebben. Het structuurplan heeft een looptijd tot 2020.

De basis voor het structuurplan wordt gevormd door een voorkeursmodel. Aan de hand van een uitgebreid vooronderzoek is uiteindelijk een voorkeursmodel gekozen. In dit voorkeursmodel staat de kwaliteit van het landschap voorop. Het programma voor woningbouw en bedrijventerrein is daarop aangepast. In figuur 3.4 is een uitsnede van de plankaart behorende bij het Structuurplan uitbreiding Borne opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01_0008.png"

Figuur 3.4) Uitsnede structuurplankaart (Bron: Gemeente Borne)

Binnen het plangebied zijn op basis van het structuurplan geen nieuwe woningbouwontwikkelingen voorzien. Ten aanzien van het aspect wonen wordt voornamelijk ingegaan op de ontwikkeling van de wijk Bornsche Maten. Het structuurplan laat zich niet specifiek uit over het woongebied binnen het plangebied.

De sportvelden en de gronden ten noorden van de sportvelden zijn op basis van de structuurplankaart aangeduid als menggebied, waarbinnen bedrijvigheid en sportvoorzieningen zijn geprojecteerd. In het structuurplan wordt specifiek aangegeven dat de sportvelden in het structuurplan niet worden verplaatst en dat de gronden gelegen tussen de sportvelden en de Bornerbroeksestraat in aanmerking komen voor bedrijvigheid. Ten aanzien hiervan wordt opgemerkt dat het voorliggende bestemmingsplan niet voorziet in nieuwe ontwikkelingen. De bestaande (bedrijfs)voorzieningen, waaronder het oefencentrum en de klimtoren van de Regiopolitie Twente, blijven behouden.

Een ander item dat in de structuurvisie een belangrijke plaats inneemt, betreft de aanleg van een randweg. Aan de hand van een geactualiseerde integrale wegennetvisie (Verkeersstructuur Uitbreiding Borne; nut en noodzaakstudie) is het nut en de noodzaak van de aanleg van nieuwe infrastructuur aangetoond. Uiteindelijk is door het vaststellen van deze studie door de gemeenteraad gekozen voor de westelijke randweg. Hiervoor is inmiddels een voorkeursvariant uitgewerkt waarvoor tezijnertijd een separate procedure doorlopen zal worden. Deze voorkeursvariant is gelegen buiten het plangebied van voorliggend bestemmingsplan.

3.3.3 Woonvisie Borne (2010)
3.3.3.1 Algemeen

De Woonvisie Borne 2010-2014 heeft het Woonplan 2002-2006 vervangen. Met de Woonvisie Borne 2010-2014 wordt geen volledig nieuw beleid ingezet, maar wordt in grote lijnen het ingezette beleid voortgezet. Er doen zich echter diverse fundamentele ontwikkelingen voor, waardoor de woningmarkt sterk verandert. Zo neemt landelijk en regionaal de bevolkingsgroei af en verandert de samenstelling van de bevolking; de vergrijzing neemt toe, het aantal personen per huishouden blijft nog even dalen en het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe. Hiermee houdt deze nieuwe Woonvisie rekening.

3.3.3.2 Visie op het wonen

De woningvoorraad van Borne is niet alleen permanent onderhevig aan vernieuwing en verbetering, maar wordt de komende jaren tevens uitgebreid. Borne biedt ruimte aan zowel de lokale als een deel van de regionale woningbehoefte in het uitbreidingsplan Bornsche Maten. In de visie staan de volgende punten centraal:

  • Groei en kwaliteit: de toevoeging van woningen met hoge kwaliteit voor alle doelgroepen, waarbij de mogelijkheid geboden wordt om een volledige wooncarrière op te bouwen.
  • Stad en landelijk gebied: het optimaal benutten van kansen vanuit het landelijk als vanuit het stedelijk gebied.
  • Vitale voorzieningen en een aangename kleinschaligheid: inzetten op sociale structuren, fysieke omstandigheden en economische dynamiek op kleinschalige, Bornse schaal.
  • Doelgroepen: levensloopbestendige woningen voor senioren, een actief doorstromingsbeleid om een wooncarrière binnen Borne mogelijk te maken, realiseren van passende woon- en opvangprojecten voor bijzondere doelgroepen.

3.3.3.3 Het plangebied

Binnen het plangebied komt een drietal grote woonwijken voor, te weten: Letterveld-Noord, Letterveld-Zuid en Veldkamp-Tichelkamp. Dit bestemmingsplan voorziet niet in het toekennen van nieuwe woningen of nieuwe woonbestemming. Dit bestemmingsplan legt enkel de huidige bestaande (planologische) situatie opnieuw vast. Gesteld wordt dat dit bestemmingsplan in overeenstemming is met de beleidsuitgangspunten zoals verwoord in de Woonvisie Borne (2010).

3.3.4 Groenbeleidsplan

De gemeente Borne heeft haar groenbeleid voor de bebouwde kommen in de gemeente uitgewerkt in het groenbeleidsplan 2008-2018. De gemeente wil nadrukkelijk streven naar behoud en verbetering van haar groenstructuren en de kwaliteit van de groene ruimte en wil deze zo goed mogelijk verankeren in toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De verbeterpunten zijn middels streefbeelden vastgelegd. In het beleidsplan is met name de kwaliteit van afwikkeling van de dorpsranden en de opwaardering van de groenvoorzieningen op buurtniveau genoemd.

Dit bestemmingsplan omvat geen nieuwe ontwikkelingen maar legt enkel de bestaande (planologische) situatie opnieuw vast. De grotere groenstructuren krijgen een groenbestemming. De groenelementen die de wegen in het plangebied begeleiden worden, net als in de geldende bestemmingsplannen, opgenomen binnen een verkeersbestemming.

3.3.5 Conclusie

Dit bestemmingsplan is conserverend van aard en maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Het voorliggende bestemmingsplan is in overeenstemming met het gemeentelijk beleid.