direct naar inhoud van 5.2 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

5.2 Bedrijven en milieuzonering

5.2.1 Algemeen

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient in ruimtelijke plannen rekening te worden gehouden met afstemming tussen gevoelige functies en milieuhinderlijke functies. Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe en bestaande bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de afstemming tussen functies kunnen de richtlijnen in de VNG-handreiking "Bedrijven en milieuzonering" (2009) gehanteerd worden om de afstand te bepalen tussen woningen en de verschillende bedrijfscategorieën. Deze afstemming beperkt zich tot de volgende milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof.

5.2.2 Gebiedstypen

In de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering is een tweetal gebiedstypen te onderscheiden; 'rustige woonwijk' en 'gemengd gebied'. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer.

Gebieden waar in enige vorm sprake is van functiemenging, of in gebieden waar bewust functiemenging wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand te brengen), worden aangemerkt als 'gemend gebied'. Bij 'gemengde gebieden' moet gedacht worden aan:

  • stadscentra, dorpskernen en winkelcentra;
  • horecaconcentratiegebieden;
  • zones met functiemenging langs stedelijke toegangswegen en in lintbebouwingen;
  • (delen van) woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvigheid.

De richtafstanden uit het omgevingstype rustige woonwijk kunnen, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat, met één afstandsmaat worden verlaagd indien sprake is van gemengd gebied. Daarbij wordt in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' opgemerkt dat het vanuit het oogpunt van efficiënt ruimtegebruik de voorkeur verdient functiescheiding niet verder door te voeren dan met het oog op een goed woon- en leefklimaat noodzakelijk is.

Met name het gebied langs de Steenbakkersweg is aan te merken als een 'gemengd gebied'. In dit gebied komen zowel bedrijven als woningbouw voor en is duidelijk sprake van functiemenging. Hetzelfde geldt voor enkele andere locaties binnen het plangebied. Hier is direct naast de woonfunctie sprake van functies als bedrijvigheid, detailhandel, etcetera. Het grootste deel van het plangebied is echter aan te merken als 'rustige woonwijk'.

5.2.3 Situatie plangebied
5.2.3.1 Bedrijvigheid

De feitelijke situatie wijzigt in het voorliggende geval niet. De bestaande planologische situatie in het plangebied wordt opnieuw vastgelegd. De geldende bestemmingsplannen staan op enkele plaatsen in het plangebied bedrijvigheid toe. Het voorliggende bestemmingsplan is conserverend van aard en sluit voor wat betreft de bedrijvigheid aan bij de bestaande planologische situatie. De bedrijfsbestemmingen en de daarbij behorende toegestane milieucategorieën binnen het plangebied zijn:

Adres   Toegestane milieucategorie  
Deldensestraat 22   Maximaal 2 (functiemening)  
Tichelweg 48a   Maximaal 2 (functiemening)  
Steenbakkersweg 10   Maximaal 3.1  
Steenbakkersweg 16-18   Maximaal 3.1  
Leemweg 1 t/m 7   Maximaal 2 (functiemenging)  

De bedrijfsbestemmingen waar op basis van het huidige bestemmingsplan maximaal categorie 2 bedrijvigheid is toegestaan worden in dit bestemmingsplan bestemd als 'Bedrijf' Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde Lijst van bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'. Deze lijst wordt gehanteerd in de gemengde gebieden waar functiemenging aanwezig is en wordt nagestreefd. Om de toelaatbaarheid van milieubelastende activiteiten te bepalen, wordt hierbij niet uitgegaan van aan te houden afstanden, maar van activiteiten die toelaatbaar zijn naast of onmiddellijk boven woonbebouwing. De in het plangebied aanwezige categorie 2 bedrijven zijn geïnventariseerd en kunnen worden ingeschaald in de categorieën zoals genoemde in de Lijst van bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' of worden specifiek bestemd.

De categorie 3.1. bedrijven aan de Steenbakkersweg zijn bestemd als 'Bedrijventerrein'. Deze bestemming laat op de bedrijfspercelen, evenals in het geldende bestemmingsplan, bedrijvigheid in de categorie 3.1 toe. In de Lijst van bedrijfsactiviteiten (dit betreft een andere lijst dan de Lijst van bedrijfsactiviteiten 'functiemenging') is aangegeven welke bedrijven tot de categorie 3.1 behoren. Het uitoefenen van de huidige bedrijfsactiviteiten is op basis van deze bestemming mogelijk.

5.2.3.2 Horeca

In het plangebied ligt een aantal horecagelegenheden. Deze kunnen worden ingeschaald volgens de Lijst van Horeca-activiteiten. Hierin wordt met behulp van verschillende categorieën aangegeven of de milieubelasting van een horecagelegenheid toelaatbaar kan worden geacht. Voor een algemene toelichting op de Lijst van Horeca-activiteiten wordt verwezen naar Bijlage 3 van de toelichting.

Met het toekennen van een bepaalde categorie zijn de huidige situatie en de aard van de omgeving leidend. Binnen het plangebied zijn een tweetal cafetaria's aanwezig. Gezien de huidige situatie in relatie tot de omgeving wordt hier horeca in maximaal de categorie 1a. toelaatbaar geacht. . Dit is lichte horeca met een klein oppervlak die in beginsel alleen overdag en 's avonds geopend hoeven te zijn, zoals lunchrooms, cafetaria's en broodjeszaken.

Gezien de huidige activiteiten is voor wat betreft 't Pannenkoekhuis Borne en Kidscity horeca in maximaal categorie 2 van toepassing en toelaatbaar. De horeca-activiteiten die in de huidige situatie worden uitgeoefend kunnen worden voortgezet door horeca van maximaal deze categorie toe te staan zonder dat sprake is van een onevenredige milieubelasting op de omgeving.

5.2.3.3 Overige voorzieningen

Tot slot wordt opgemerkt dat er binnen het plangebied diverse maatschappelijke voorzieningen, detailhandelsvestigingen en dienstverlenende instellingen voorkomen die allen specifiek bestemd zijn. Deze functies worden, op basis van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering', veelal ingeschaald in de milieucategorie 1 en in enkele gevallen in milieucategorie 2. Deze typen bedrijvigheid worden over het algemeen, gezien hen geringe milieubelasting, toelaatbaar geacht naast of onmiddellijk boven woonbebouwing.

5.2.4 Conclusie

Door in dit bestemmingsplan gebruik te maken van milieuzonering en de planologische mogelijkheden van de diverse (horeca)bedrijven op een verantwoorde wijze vast te leggen, wordt zorg gedragen voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van woningen en een goede afstemming tussen gevoelige functies en (horeca)bedrijfsactiviteiten.