direct naar inhoud van 5.6 Flora en fauna en gebiedsbescherming
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

5.6 Flora en fauna en gebiedsbescherming

5.6.1 Soortenbescherming
5.6.1.1 Algemeen

Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en faunawet de bescherming van in het wild voorkomende inheemse planten en dieren. In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet gedood, gevangen of verontrust mogen worden en planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld mogen worden (algemene verbodsbepalingen, artikelen 8 t/m 12). Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende planten en dieren (zorgplicht, artikel 2). Daarnaast is het niet toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren. De Flora- en faunawet heeft dan ook belangrijke consequenties voor ruimtelijke plannen.

5.6.1.2 Situatie plangebied

Voorliggend plan betreft een conserverend bestemmingsplan waarbij geen nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien. De bestaande (planologische) situatie wordt opnieuw vastgelegd. Een specifiek onderzoek naar flora en fauna is dan ook niet noodzakelijk.

5.6.2 Gebiedsbescherming
5.6.2.1 Algemeen

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 beschermd.

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De EHS is in provinciale structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van de EHS geldt het 'nee, tenzij'- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.

5.6.2.2 Situatie plangebied

Het plangebied omvat geen (delen van) Natura 2000-gebieden of de EHS. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft het Lonnekermeer. Dit gebied is gelegen op een afstand van circa 6,5 kilometer van het plangebied. De EHS is gelegen op een afstand van ruim 330 meter van het plangebied.

Het opnieuw vastleggen van de bestaande (planologische) situatie heeft geen negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden of de EHS. Het uitvoeren van een onderzoek in verband met de aanwezigheid van deze gebieden is dan ook niet noodzakelijk.

5.6.3 Conclusie

Dit bestemmingsplan is conserverend van aard en heeft geen negatieve effecten en gevolgen voor bijzonder en/of beschermde flora en fauna. Tevens is er geen sprake van negatieve effecten op beschermde natuurgebieden.