direct naar inhoud van 5.8 Externe veiligheid
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

5.8 Externe veiligheid

Bij ruimtelijke projecten dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden gekeken:

  • bedrijven waar opslag, gebruik en / of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;
  • vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen.

In het externe veiligheidsbeleid wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).

  • Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas.
  • Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen.

Het plan is getoetst aan de wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid en de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Bij de toetsing zijn ondermeer de volgende documenten betrokken:

  • 1. Het 'Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen' (BEVI) en de 'Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen' (REVI) voor bedrijven die gevaarlijke stoffen op-, overslaan en/of be-/verwerken, gewijzigd in 2009;
  • 2. Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb);
  • 3. De 'circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen' (cRNVGS) voor transportroutes van gevaarlijke stoffen over de weg, water en het spoor, gewijzigd en verlengd in 2008;
  • 4. Het 'Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999' (BRZO).

Ad 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen

LPG-tankstation Azelosestraat 101

Een LPG-tankstation is een inrichting waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van toepassing is. De doorzet van het tankstation is begrensd tot 1000 m3 per jaar. Conform de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) ligt hierbij de 10-6-contour voor het PR op een afstand van 45 meter vanaf het vulpunt. Binnen deze afstand zijn kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten niet toegestaan. Verder geldt dat er geen overschrijding plaats vindt van de oriënterende waarde van het groepsrisico, waardoor de situatie bestuurlijk aanvaardbaar kan worden beschouwd. Door de brandweer is een rampenbestrijdingsplan opgesteld voor deze inrichting. Zowel in de huidige als in de toekomstige situatie wordt voldaan aan de geldende norm. Er vinden bovendien geen nieuwe ontwikkelingen plaats binnen het invloedsgebied van dit LPG-tankstation.

Het LPG-station ligt net buiten het bestemmingsplangebied. Het invloedsgebied van het GR ligt voor een deel over het plangebied heen. Er zijn worden geen ontwikkelingen in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt.

De plaatsgebonden risicocontour van het LPG-vulpunt valt eveneens deels binnen het plangebied. Deze risicocontour zal worden vastgelegd op de verbeelding en in de regels van dit bestemmingsplan. Binnen deze plaatsgebonden risicocontour mogen bij recht geen nieuwe kwetsbare objecten (zoals woningen) gerealiseerd.

Ad 2. Buisleidingen

In het plangebied zijn een aantal hogedruk aardgasleidingen aanwezig. Deze zijn, net als in de vorige bestemmingsplannen, opgenomen op de verbeelding. De belemmeringenstrook bedraagt bij deze leiding 4 meter aan weerszijden. Deze belemmeringenstrook is opgenomen op de verbeelding. Hier binnen mag geen nieuwe bebouwing worden opgericht. Nieuwe ontwikkelingen zijn in dit bestemmingsplan niet mogelijk. Het Bevb vormt daardoor geen belemmering voor dit bestemmingsplan.

Ad 3. Vervoer gevaarlijke stoffen

Modaliteit weg

Door de gemeenteraad is op 21 september 2006 een routering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vastgesteld. Hiervoor is de A1/A35 aangewezen, dit houdt in dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over deze route moet plaats vinden. Op overige wegen is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen een ontheffing nodig (bijvoorbeeld ten behoeve van bevoorrading LPG, vuurwerk, etc.). In de externe veiligheidsvisie van de gemeente Borne is aangegeven dat er nergens een knelpunt optreedt ten aanzien van PR en GR.

Modaliteit spoor

Uit de externe veiligheidsvisie gemeente Borne blijkt dat er geen belemmeringenstrook langs het spoor aanwezig is en dat ten aanzien van het GR geen belemmeringen aanwezig zijn in de huidige situatie.