direct naar inhoud van 5.9 Belemmeringen/leidingen
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

5.9 Belemmeringen/leidingen

5.9.1 Hoogspanningsverbinding

Zoals al aangegeven is in subparagraaf 2.2.7 is er in het plangebied sprake van een 380 KV hoogspanningsverbinding. Het tracé van de hoogspanningsverbinding, evenals de zakelijke rechtstrook, zal worden vastgelegd op de verbeelding en in de regels van dit bestemmingsplan. Ten aanzien van deze leiding wordt opgemerkt dat het voorliggende bestemmingsplan conserverend van aard is en geen nieuwe ontwikkeling mogelijk maakt. Derhalve vormt deze hoogspanningsverbinding geen belemmering voor de in het plan begrepen bestemmingen.

5.9.2 Gasleiding

Binnen het plangebied is één gasleiding van de Nederlandse Gasunie N.V. aanwezig. Het betreft een hogedruk gasleiding met een diameter van ten hoogste 6 inch en een druk van ten hoogste 40 Bar. Voorliggend bestemmingsplan is consoliderend van aard en bevat geen ontwikkelingen die effect hebben op de ongestoorde ligging van de leiding of de externe veiligheid.

5.9.2.1 Plaatsgebonden risicocontour

De gasleiding kent geen plaatsgebonden risicocontour. Wel kent de leiding een belemmeringenstrook (zie ook paragraaf 5.8, ad 2).

5.9.2.2 Groepsrisico

Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied voor het groepsrisico (GR) van de leiding. Het invloedsgebied van de gasleiding bedraagt 70 meter waarmee een deel van het plangebied binnen het invloedsgebied voor het GR is gelegen. Ten aanzien hiervan wordt opgemerkt dat het voorliggende bestemmingsplan conserverend van aard is en geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Dit bestemmingsplan heeft geen toename van het groepsrisico tot gevolg. Een nadere verantwoording ten aanzien van het groepsrisico wordt derhalve niet noodzakelijk geacht.

Overigens wordt aan weerszijden van het hart van deze leiding een belemmerende strook van 2 x 4 m opgenomen moet worden. Binnen deze strook mag bij recht geen nieuwe bebouwing worden opgericht.