direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingen
Plan: Woongebied Borne West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0147.BpWBW2012-vg01

6.3 Bestemmingen

Hoofdstuk 2 van de regels omvat alle binnen het plangebied voorkomende bestemmingen. Waar noodzakelijk is gebruikgemaakt van aanduidingen om toegestaan gebruik nader te specificeren. Voor de bestemminglegging is zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige (planologische) situatie. In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd. Hierbij zullen de bestemmingen in dezelfde volgorde als in de regels worden behandeld.

Artikel 3 Bedrijf

De bestemming 'Bedrijf' is toegekend aan de binnen het plangebied aanwezige bedrijven die zich temidden van een woonwijk bevinden en een relatief beperkte milieubelasting kennen. Binnen deze bestemming zijn enkel bedrijven toegestaan die direct naast of onmiddellijk boven woonbebouwing toelaatbaar zijn.

In de regels is opgenomen dat deze gronden met deze bestemming zijn bestemd voor bedrijven en bedrijfsactiviteiten in de categorieën A1 en B1 zoals genoemd in de Lijst van bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' en parkeervoorzieningen op eigen terrein. Wiggers Parket is specifiek bestemd omdat een dergelijk bedrijf niet genoemd wordt in de Lijst van bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'. Bedrijfswoningen zijn binnen deze bestemming enkel toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'.

Tot slot voorziet deze bestemming ook in verhardingen, groenvoorzieningen en tuinen en water- en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan en een bedrijf toestaan uit de categorie B2 of C uit de Lijst van bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' of voor een bedrijf dat niet is opgenomen in de lijst. Voorwaarden hierbij zijn dat het bedrijf naar aard en invloed geen onevenredige milieubelasting op de omgeving mag veroorzaken.

Artikel 4 Bedrijventerrein

Aan de Steenbakkersweg 10 en 16-18 zijn op basis van het geldende bestemmingsplan categorie 3.1 bedrijven toegestaan. Dit type bedrijven kent een gemiddelde milieubelasting en is over het algemeen niet toelaatbaar direct naast woonbebouwing.

In dit bestemmingsplan zijn de bedrijven aan de Steenbakkersweg bestemd als Bedrijventerrein'. Binnen deze bestemming, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1, zijn bedrijven en bedrijfsactiviteiten toegestaan tot en met de milieucategorie 3.1 zoals deze staan genoemd in de Lijst van bedrijfsactiviteiten. Verder zijn binnen deze bestemming onder andere ondergeschikte horecavoorzieningen ten dienste van de bedrijven en bedrijfsactiviteiten, productiegebonden detailhandel en parkeervoorzieningen toegestaan.

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan en een bedrijf toestaan uit de categorie 3.2 of 4.1 uit de Lijst van bedrijfsactiviteiten of voor een bedrijf dat niet is opgenomen in de lijst. Voorwaarden hierbij zijn dat het bedrijf naar aard en invloed geen onevenredige milieubelasting op de omgeving mag veroorzaken.

Artikel 5 Bos

De bestemming 'Bos' is toegekend aan de (grotere) aaneengesloten percelen met bosschages die, vanwege hun ligging en verschijningsvorm, niet aangemerkt kunnen worden als regulier openbaar groen. Gronden met deze bestemming zijn bedoeld voor bos/bebossing, groenvoorzieningen, het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden en landschapswaarden en water en waterhuishoudkundige voorzieningen. Eén en ander met de daarbij behorende paden en wegen.

Artikel 6 Cultuur en ontspanning

De gronden behorend bij Kidscity ('t Wooldrik 4) zijn bestemd als 'Cultuur en ontspanning'. Deze bestemming sluit goed aan bij de huidige (bedrijfs)activiteiten van Kidscity. Voor wat betreft het bouwvlak is en de daarin opgenomen maatvoering is aansluiting gezocht bij het geldende bestemmingsplan.

Binnen de bestemming 'Cultuur en ontspanning' zijn (overdekte) speelvoorzieningen, ondergeschikte horeca en horeca van de categorie 1b. ter plaatse van de aanduiding 'horeca' toegestaan. Daarnaast zijn binnen deze bestemming tevens speelvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water- en waterhuishoudkundige voorzieningen, voorzieningen van algemeen nut, wandel- en fietspaden, verhardingen en groenvoorzieningen en tuinen toegestaan.

Artikel 7 Detailhandel

Gronden met de bestemming 'Detailhandel' zijn bedoeld voor detailhandel (uitsluitend op de begane grondlaag), horeca van de categorie 1a. ter plaatse van de aanduiding 'horeca' en de woonfunctie, mits deze aanwezig is ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan en niet strijdig was met het voorheen geldende bestemmingsplan. Tot slot zijn binnen deze bestemming ook groenvoorzieningen en tuinen, water- en waterhuishoudkundige voorzieningen, voorzieningen van algemeen nut, parkeervoorzieningen, wandel- en fietspaden, verhardingen en speelvoorzieningen toegestaan.

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan en dienstverlening binnen deze bestemming toestaan. Voorwaarde hierbij is dat het dienstverlenende bedrijf naar ruimtelijke uitstraling en publieksgericht karakter vergelijkbaar is met een detailhandelsbedrijf.

Artikel 8 Dienstverlening

Gronden met de bestemming 'Dienstverlening' zijn bedoeld voor dienstverlening op de begane grond, wonen, met daaronder beroep-aan-huis op de verdieping waarbij toegangen en bergingen vanaf de begane grond zijn toegestaan. Daarnaast zijn de fietsenhandel aan de Bornebroeksestraat, de sportwinkel, de kapsalon, de juwelier, de fietsenhandel en de winkel in stoffen en textiel aan de Deldensestraat specifiek bestemd voor detailhandel.

Ter plaatse van de aanduiding 'horeca' is binnen deze bestemming tevens horeca uit ten hoogste categorie 1a. toegestaan.

Tot slot zijn binnen deze bestemming ook groenvoorzieningen en tuinen, water- en waterhuishoudkundige voorzieningen, voorzieningen van algemeen nut, parkeervoorzieningen, wandel- en fietspaden, verhardingen en speelvoorzieningen toegestaan.

Artikel 9 Gemengd

Het kringloopbedrijf is bestemd als 'Artikel 9 Gemengd'. Deze bestemming is bedoeld voor het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (als dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen, waaronder een belwinkel en een internetcafé, alsook voor kantoren.

Daarnaast is het kringloopbedrijf specifiek bestemd. Detailhandel van de hiervoor genoemde bedrijvigheid wordt toegestaan.

Tot slot zijn binnen deze bestemming ook groenvoorzieningen en tuinen, water- en waterhuishoudkundige voorzieningen, voorzieningen van algemeen nut, parkeervoorzieningen, wandel- en fietspaden, verhardingen en speelvoorzieningen toegestaan.

Artikel 10 Groen

Het aanwezige beeldbepalend-, structureel- en begeleidend groen is in dit bestemmingsplan bestemd als 'Groen'. Binnen deze bestemming zijn naast groenvoorzieningen onder andere wandel- en fietspaden, speeltoestellen, straatmeubilair en kunstwerken, waterpartijen en watergangen en voorzieningen van algemeen nut toegestaan.

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - aarden wal' zijn de gronden tevens bestemd voor de aanleg, instandhouding en bescherming van een aarden wal. Daarnaast is ter plaatse van de aanduiding 'geluidswal' een geluidswal toegestaan. Deze aanduiding is neergelegd op de groenzone langs het spoor.

Artikel 11 Horeca

Gronden waar enkel sprake is van de uitoefening van een horecavoorziening zijn in dit plan bestemd als 'Horeca'. In het voorliggende geval is er enkel voor wat betreft 't Pannenkoekenhuis Borne sprake van een reguliere horecavoorziening.

Binnen de bestemming 'Horeca' is horeca uit ten hoogste categorie 2 uit de Lijst van Horeca-activiteiten toegestaan. Daarnaast zijn kantoren en dienstverlening en een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' toegestaan. Eén en ander met de daarbij behorende groenvoorzieningen en tuinen, water- en waterhuishoudkundige voorzieningen, gebouwen van algemeen nut, parkeervoorzieningen, wandel- en fietspaden, verhardingen en speelvoorzieningen.

Artikel 12 Maatschappelijk

De binnen het plangebied voorkomende onderwijsinstellingen en kinderopvangaccommodaties, het cellencomplex en oefencentrum van de Regiopolitie Twente, een begraafplaats, diverse kerken en overige maatschappelijke voorzieningen zijn bestemd als 'Maatschappelijk'. Deze bestemming is bedoeld voor de uitoefening van activiteiten die gericht zijn op de op de sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening. Hierbij is bepaald dat uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'justitiële inrichting' een justitiële inrichting is toegestaan. Binnen deze bestemming is ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' tevens een bedrijfswoning toegestaan en ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' worden zelfstandige kantoren toegestaan.

Gronden met de bestemming 'Maatschappelijk' zijn tevens bedoeld voor bijbehorende kantoren en dienstverlening, ondergeschikte horeca, speelvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water- en waterhuishoudkundige voorzieningen, voorzieningen van algemeen nut, wandel- en fietspaden, verhardingen, en groenvoorzieningen en tuinen.

Artikel 13 Sport

Sportpark 'Wooldrik, het zwembad en de tennis- en squashhal zijn bestemd als 'Sport'. Deze bestemming is bedoeld voor sport, sportactiviteiten, sportvelden en sportverenigingen, dagrecreatie voorzieningen, evenementen, een bergbezinkbassin ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - bergbezinkbassin', een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' en een kiosk ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - kiosk'.

Eén en ander zoals hiervoor genoemd met daarbij behorende ondergeschikte horeca, voorzieningen van algemeen nut, afvalcontainers, verhardingen, wegen, langzaamverkeersroutes en parkeervoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen, groenvoorzieningen en overige bij de bestemming behorende voorzieningen.

Artikel 14 Tuin

De bestemming 'Tuin' is toegekend aan de voortuinen (en zijtuinen in geval van hoekpercelen) behorende bij de in het plangebied voorkomende woningen. Deze gronden zijn bedoeld voor de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen. Binnen deze bestemming is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin - aarden wal' tevens een de aarden wal toegestaan, één en ander conform het geldende bestemmingsplan.

Artikel 15 Verkeer

De doorgaande verkeersroutes, niet zijnde de buurtonstluitingsroutes, die een belangrijke ontsluitingsfunctie hebben voor een (deel van de) wijk of (een deel van) de kern Borne zijn bestemd als 'Verkeer'. Gronden met deze bestemming zijn bedoeld voor wegen met hoofdzakelijk een verkeersfunctie, groenvoorzieningen, waaronder bermen, parkeervoorzieningen, voorzieningen van algemeen nut, kunstwerken en straatmeubilair, afvalcontainers, verhardingen, watergangen en waterpartijen en transport, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater.

Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied

Daar waar sprake is van openbaar gebied met een verblijfs- en verplaatsingsfunctie, zijn de gronden bestemd als 'Verkeer - Verblijfsgebied'. Binnen deze bestemming zijn de gronden bestemd voor verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende bestemmingen, groenvoorzieningen, speeltoestellen, straatmeubilair en kunstwerken, parkeervoorzieningen, waterpartijen en watergangen, voorzieningen van algemeen nut, afvalcontainers, voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en transport, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - autoboxen' zijn, binnen het bouwvlak, uitsluitend autoboxen toegestaan.

Artikel 17 Water

De waterpartijen die op basis van het geldende bestemmingsplan ook een waterbestemming hadden, zijn in dit bestemmingsplan bestemd als 'Water'. Deze bestemming is bedoeld voor waterberging, waterhuishouding, waterpartijen en watergangen, groenvoorzieningen en taluds, medegebruik voor extensieve recreatie, infiltratievoorzieningen en uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water -aanleg- en vissteiger' zijn aanleg- en vissteigers toegestaan.

Artikel 18 Wonen

Algemeen

De meest voorkomende bestemming in het plangebied is de bestemming 'Wonen'. Deze bestemming is onder andere bedoeld voor het wonen met daaronder begrepen beroep-aan-huis. Tevens is deze bestemming bedoeld voor tuinen en erven, parkeervoorzieningen op eigen terrein, water- en waterhuishoudkundige voorzieningen en nutsvoorzieningen.

Alle bestaande woonbestemmingen zijn overgenomen in dit bestemmingsplan. Het gemeentelijk beleid is erop gericht de kwaliteit van de woonomgeving te behouden waardoor voor wat betreft het toekennen van woonbestemmingen zoveel mogelijk is aangesloten bij de geldende bestemmingsplannen. Dit betekent tevens dat ook onderscheid, door middel van aanduidingen, wordt gemaakt voor wat betreft toegestane woningtypen. Bepaalt is dat ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' vrijstaande woningen toegestaan, ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' zijn twee-aaneen gebouwde woningen en/of geschakelde woning toegestaan, ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' dienen meer dan twee-aaneen gebouwde woningen te worden gebouwen en ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' zijn gestapelde woningen toegestaan.

Naast de bestaande situatie en de bestaande mogelijkheden die voortvloeien uit de vigerende regeling, is bij het toekennen van de bestemmingen het bieden van voldoende erfbebouwingsmogelijkheden voor de bestaande woningen het uitgangspunt.

Hoofdgebouwen

Met het toekennen van de bouwvlakken is zoveel mogelijke aangesloten bij de huidige (planologische) situatie. In de regels is bepaalt dat de hoofdgebouwen opgericht moeten worden binnen het bouwvlak. Ter waarborging van het stedenbouwkundig beeld in de diverse wijken is wel de voorwaarde opgenomen dat de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen bij vrijstaande woningen ten minste 2,5 m moet bedragen. De afstand van twee-aaneengebouwde of geschakelde woning tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt aan één zijde minimaal 2,5 m.

Envelop-principe (Bijlage 4)

Wat betreft de maximale goot- en bouwhoogte geldt het zogenoemde Envelop-principe. Dit principe is gekozen omdat het vastleggen van een verplichte dakhelling architectonisch als te beperkend wordt ervaren. Het Envelop-principe maakt allerlei creatieve en architectonisch fraaie bouwmogelijkheden mogelijk binnen bepaalde marges.

Uitgangspunten voor dit principe zijn:

  • de maximale goothoogte, zoals op de verbeelding ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m) is aangegeven;
  • een maximale dakhelling van 60 graden;
  • de diepte van het bouwvlak.

In Bijlage 4 is door middel van enkele tekeningen en foto's aangegeven hoe de 'envelop' moet worden bepaald of met andere woorden: binnen welke marges een architect zijn bouwplannen kan ontwikkelen. Daarbij kan nog de volgende kanttekening worden gemaakt.

Een hoofdgebouw kan 'meerdere' enveloppen hebben: zo kan de kniklijn liggen op:

  • de achter- en voorgevels;
  • de beide zijgevels;
  • de achter-, voor- en zijgevels.

Overschrijding van de denkbeeldige lijnen is mogelijk voor dakkapellen, schoorstenen en andere uitstekende delen van ondergeschikte betekenis. De formulering van 'ondergeschikte betekenis' is nader ingekaderd door de bepaling, dat de uitstekende delen aan de voorgevel niet meer dan twee derde van de breedte van het dakvlak mogen beslaan.

Bijgebouwen, carports en overkappingen

De gronden achter en deels naast het hoofdgebouw c.q. de woning zijn te gebruiken voor uitbreiding van het hoofdgebouw of voor de bouw van bijgebouwen, carports of overkappingen. In de bijbehorende regels zijn onder andere bepalingen opgenomen met betrekking tot de afstand tot de voorgevel(rooilijn), de maximale oppervlakte en bouwhoogte. De maximaal toegestane oppervlakte aan bijgebouwen is afhankelijk van de oppervlakte van het bouwperceel. Op deze manier worden er voldoende erfbebouwingsmogelijkheden geboden, terwijl de ruimtelijke kwaliteit niet onevenredig wordt aangetast.

Aan-huis-gebonden beroepen

Binnen de woonfunctie is het uitoefenen van aan-huis-gebonden beroepen in hoofdgebouwen mogelijk, mits de woonfunctie blijft prevaleren, geen hinder optreedt voor de woonomgeving en wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Om te garanderen dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft, mag ten hoogste 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw worden benut ten behoeve van de kantoor-, praktijk- of bedrijfsruimte met een maximum van 45 m².

Artikel 19 Leiding - Gas

Langs de noordzijde van de spoorlijn Enschede- Almelo loopt een gasleiding van de Nederlandse Gasunie N.V. Net achter de Azelosestraat kruist deze gasleiding het spoor ondergronds en dringt deze leiding het plangebied binnen om vervolgens evenwijdig met de Beerninksweg het plangebied te verlaten. Het tracé van deze gasleiding is vastgelegd op de verbeelding waarbij de belemmerende strook is bestemd als 'Leiding - Gas'. Binnen deze strook mag bij recht geen nieuwe bebouwing worden opgericht.

Artikel 20 Leiding - Hoogspanning

In het plangebied loopt een 380 KV hoogspanningsleiding. Deze leiding loopt van Zwolle naar Hengelo en kruist het plangebied. De leiding kent een veiligheidszone van 36 meter aan weerszijden van het hart van de hoogspanningsleiding. Deze veiligheidszone, die dient ter bescherming van de hoogspanningsleiding en gevoelige functies als woningen, is bestemd als 'Leiding - Hoogspanning'. Binnen deze zone worden in principe geen nieuwe gevoelige functies toegestaan.

Artikel 21 Waarde - Archeologie 1 en Artikel 22 Waarde - Archeologie 2

Binnen het plangebied zijn op basis van de gemeentelijke archeologische waardenkaart twee verschillende gebieden te onderscheiden waar zich eventueel archeologische waarden kunnen bevinden. Het betreft gebieden met een middelmatige en een hoge archeologische verwachtingswaarde. Ter bescherming van deze waarden is voor de gebieden met een middelmatige archeologische verwachtingswaarde de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1' opgenomen. Voor de gebieden waar sprake is van een hoge archeologische verwachtingswaarde is de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' opgenomen.